ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر مجید کاراندیش، دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر محمد راضی جلالی، دکتر فریده مرتضی، (1383). اندازه گیری غلظت کلسیم در شیر رسیده مادران اهوازی و بررسی لزوم نمونه گیری از دو پستان، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، 63. magiran.com/p180258
Karandish M., Djazayery A., Razi-Jalali M., Moremazi F, (2004). A STUDY ON MEASUREMENT OF MATURE BREAST MILK CALCIUM CONCENTRATION IN AHWAZ, AND THE ESSENTIALITY OF SAMPLING FROM BOTH BREASTS, Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 63. magiran.com/p180258
دکتر مجید کاراندیش، دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر محمد راضی جلالی، دکتر فریده مرتضی، اندازه گیری غلظت کلسیم در شیر رسیده مادران اهوازی و بررسی لزوم نمونه گیری از دو پستان. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1383؛ 41: 63. magiran.com/p180258
Karandish M., Djazayery A., Razi-Jalali M., Moremazi F, A STUDY ON MEASUREMENT OF MATURE BREAST MILK CALCIUM CONCENTRATION IN AHWAZ, AND THE ESSENTIALITY OF SAMPLING FROM BOTH BREASTS, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2004; 41: 63. magiran.com/p180258
دکتر مجید کاراندیش، دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر محمد راضی جلالی، دکتر فریده مرتضی، "اندازه گیری غلظت کلسیم در شیر رسیده مادران اهوازی و بررسی لزوم نمونه گیری از دو پستان"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور ،41 (1383): 63. magiran.com/p180258
Karandish M., Djazayery A., Razi-Jalali M., Moremazi F, "A STUDY ON MEASUREMENT OF MATURE BREAST MILK CALCIUM CONCENTRATION IN AHWAZ, AND THE ESSENTIALITY OF SAMPLING FROM BOTH BREASTS", Jundishapur Scientific Medical Journal no. 41 (2004): 63. magiran.com/p180258
دکتر مجید کاراندیش، دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر محمد راضی جلالی، دکتر فریده مرتضی، (1383). 'اندازه گیری غلظت کلسیم در شیر رسیده مادران اهوازی و بررسی لزوم نمونه گیری از دو پستان'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، صص.63. magiran.com/p180258
Karandish M., Djazayery A., Razi-Jalali M., Moremazi F, (2004). 'A STUDY ON MEASUREMENT OF MATURE BREAST MILK CALCIUM CONCENTRATION IN AHWAZ, AND THE ESSENTIALITY OF SAMPLING FROM BOTH BREASTS', Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, pp.63. magiran.com/p180258
دکتر مجید کاراندیش؛ دکتر ابوالقاسم جزایری؛ دکتر محمد راضی جلالی؛ دکتر فریده مرتضی. "اندازه گیری غلظت کلسیم در شیر رسیده مادران اهوازی و بررسی لزوم نمونه گیری از دو پستان". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41 ، 1383، 63. magiran.com/p180258
Karandish M.; Djazayery A.; Razi-Jalali M.; Moremazi F. "A STUDY ON MEASUREMENT OF MATURE BREAST MILK CALCIUM CONCENTRATION IN AHWAZ, AND THE ESSENTIALITY OF SAMPLING FROM BOTH BREASTS", Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 2004, 63. magiran.com/p180258
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال