ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسینعلی رنگ کوی، سید محمود لطیفی، (1383). ارزیابی میزان تماس با فرم آلدئید در آزمایشگاه ناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، 69. magiran.com/p180259
Rangkoy Ha, Latifi Sm, (2004). ESTIMATION OF STUDENTS EXPOSURE TO FORMALDEHYDE IN ANATOMY ROOM IN AHWAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 69. magiran.com/p180259
حسینعلی رنگ کوی، سید محمود لطیفی، ارزیابی میزان تماس با فرم آلدئید در آزمایشگاه ناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1383؛ 41: 69. magiran.com/p180259
Rangkoy Ha, Latifi Sm, ESTIMATION OF STUDENTS EXPOSURE TO FORMALDEHYDE IN ANATOMY ROOM IN AHWAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2004; 41: 69. magiran.com/p180259
حسینعلی رنگ کوی، سید محمود لطیفی، "ارزیابی میزان تماس با فرم آلدئید در آزمایشگاه ناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور ،41 (1383): 69. magiran.com/p180259
Rangkoy Ha, Latifi Sm, "ESTIMATION OF STUDENTS EXPOSURE TO FORMALDEHYDE IN ANATOMY ROOM IN AHWAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES", Jundishapur Scientific Medical Journal no. 41 (2004): 69. magiran.com/p180259
حسینعلی رنگ کوی، سید محمود لطیفی، (1383). 'ارزیابی میزان تماس با فرم آلدئید در آزمایشگاه ناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، صص.69. magiran.com/p180259
Rangkoy Ha, Latifi Sm, (2004). 'ESTIMATION OF STUDENTS EXPOSURE TO FORMALDEHYDE IN ANATOMY ROOM IN AHWAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES', Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, pp.69. magiran.com/p180259
حسینعلی رنگ کوی؛ سید محمود لطیفی. "ارزیابی میزان تماس با فرم آلدئید در آزمایشگاه ناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41 ، 1383، 69. magiran.com/p180259
Rangkoy Ha; Latifi Sm. "ESTIMATION OF STUDENTS EXPOSURE TO FORMALDEHYDE IN ANATOMY ROOM IN AHWAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES", Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 2004, 69. magiran.com/p180259
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال