ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید محسنی ، مهسا رباطی، (1396). مسئولیت حمل کننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 8(2)، 711-732. magiran.com/p1802711
Saeed Mohseni , Mahsa Robati, (2018). The liability of carrier for acts and omissions of others in the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), Comparative Law Review, 8(2), 711-732. magiran.com/p1802711
سعید محسنی ، مهسا رباطی، مسئولیت حمل کننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR). مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 1396؛ 8(2): 711-732. magiran.com/p1802711
Saeed Mohseni , Mahsa Robati, The liability of carrier for acts and omissions of others in the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), Comparative Law Review, 2018; 8(2): 711-732. magiran.com/p1802711
سعید محسنی ، مهسا رباطی، "مسئولیت حمل کننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)"، مجله مطالعات حقوق تطبیقی 8، شماره 2 (1396): 711-732. magiran.com/p1802711
Saeed Mohseni , Mahsa Robati, "The liability of carrier for acts and omissions of others in the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)", Comparative Law Review 8, no.2 (2018): 711-732. magiran.com/p1802711
سعید محسنی ، مهسا رباطی، (1396). 'مسئولیت حمل کننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)'، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 8(2)، صص.711-732. magiran.com/p1802711
Saeed Mohseni , Mahsa Robati, (2018). 'The liability of carrier for acts and omissions of others in the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)', Comparative Law Review, 8(2), pp.711-732. magiran.com/p1802711
سعید محسنی ؛ مهسا رباطی. "مسئولیت حمل کننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)". مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 8 ،2 ، 1396، 711-732. magiran.com/p1802711
Saeed Mohseni ; Mahsa Robati. "The liability of carrier for acts and omissions of others in the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)", Comparative Law Review, 8, 2, 2018, 711-732. magiran.com/p1802711
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال