ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر مردانی، غلام سخی اکبری ، (1396). مطالعه تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 8(2)، 759-776. magiran.com/p1802719
Nader Mardani, Gholam Sakhi Akbari , (2018). A Comparative Study of the Duties of Citizenship Inserted in the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Afghanistan, Comparative Law Review, 8(2), 759-776. magiran.com/p1802719
نادر مردانی، غلام سخی اکبری ، مطالعه تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان. مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 1396؛ 8(2): 759-776. magiran.com/p1802719
Nader Mardani, Gholam Sakhi Akbari , A Comparative Study of the Duties of Citizenship Inserted in the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Afghanistan, Comparative Law Review, 2018; 8(2): 759-776. magiran.com/p1802719
نادر مردانی، غلام سخی اکبری ، "مطالعه تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان"، مجله مطالعات حقوق تطبیقی 8، شماره 2 (1396): 759-776. magiran.com/p1802719
Nader Mardani, Gholam Sakhi Akbari , "A Comparative Study of the Duties of Citizenship Inserted in the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Afghanistan", Comparative Law Review 8, no.2 (2018): 759-776. magiran.com/p1802719
نادر مردانی، غلام سخی اکبری ، (1396). 'مطالعه تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان'، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 8(2)، صص.759-776. magiran.com/p1802719
Nader Mardani, Gholam Sakhi Akbari , (2018). 'A Comparative Study of the Duties of Citizenship Inserted in the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Afghanistan', Comparative Law Review, 8(2), pp.759-776. magiran.com/p1802719
نادر مردانی؛ غلام سخی اکبری . "مطالعه تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان". مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 8 ،2 ، 1396، 759-776. magiran.com/p1802719
Nader Mardani; Gholam Sakhi Akbari . "A Comparative Study of the Duties of Citizenship Inserted in the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Afghanistan", Comparative Law Review, 8, 2, 2018, 759-776. magiran.com/p1802719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال