ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فریدون زاده ، مهسا تقی زاده هیر، (1396). عوامل موثر در مکان گزینی و شکل گیری روستاهای تاریخی-مذهبی (مطالعه موردی: روستاهای کزج و کلور خلخال، استان اردبیل)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36(160)، 45-58. magiran.com/p1802950
Hassan Feridonzadeh , Mahsa Taghizadeh, (2018). Factors Affecting on Location and Formation of Historical-Religious Villages, Case Study: Kazaj and Kalur Villages in Khalkhal of Ardabil Province, Housing And Rural Environment, 36(160), 45-58. magiran.com/p1802950
حسن فریدون زاده ، مهسا تقی زاده هیر، عوامل موثر در مکان گزینی و شکل گیری روستاهای تاریخی-مذهبی (مطالعه موردی: روستاهای کزج و کلور خلخال، استان اردبیل). فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1396؛ 36(160): 45-58. magiran.com/p1802950
Hassan Feridonzadeh , Mahsa Taghizadeh, Factors Affecting on Location and Formation of Historical-Religious Villages, Case Study: Kazaj and Kalur Villages in Khalkhal of Ardabil Province, Housing And Rural Environment, 2018; 36(160): 45-58. magiran.com/p1802950
حسن فریدون زاده ، مهسا تقی زاده هیر، "عوامل موثر در مکان گزینی و شکل گیری روستاهای تاریخی-مذهبی (مطالعه موردی: روستاهای کزج و کلور خلخال، استان اردبیل)"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 36، شماره 160 (1396): 45-58. magiran.com/p1802950
Hassan Feridonzadeh , Mahsa Taghizadeh, "Factors Affecting on Location and Formation of Historical-Religious Villages, Case Study: Kazaj and Kalur Villages in Khalkhal of Ardabil Province", Housing And Rural Environment 36, no.160 (2018): 45-58. magiran.com/p1802950
حسن فریدون زاده ، مهسا تقی زاده هیر، (1396). 'عوامل موثر در مکان گزینی و شکل گیری روستاهای تاریخی-مذهبی (مطالعه موردی: روستاهای کزج و کلور خلخال، استان اردبیل)'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36(160)، صص.45-58. magiran.com/p1802950
Hassan Feridonzadeh , Mahsa Taghizadeh, (2018). 'Factors Affecting on Location and Formation of Historical-Religious Villages, Case Study: Kazaj and Kalur Villages in Khalkhal of Ardabil Province', Housing And Rural Environment, 36(160), pp.45-58. magiran.com/p1802950
حسن فریدون زاده ؛ مهسا تقی زاده هیر. "عوامل موثر در مکان گزینی و شکل گیری روستاهای تاریخی-مذهبی (مطالعه موردی: روستاهای کزج و کلور خلخال، استان اردبیل)". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36 ،160 ، 1396، 45-58. magiran.com/p1802950
Hassan Feridonzadeh ; Mahsa Taghizadeh. "Factors Affecting on Location and Formation of Historical-Religious Villages, Case Study: Kazaj and Kalur Villages in Khalkhal of Ardabil Province", Housing And Rural Environment, 36, 160, 2018, 45-58. magiran.com/p1802950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال