ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین علی فلاحی، شاهپور ابراهیم نژاد، حسین صبوری، ایرج لک زاده، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن، (1396). بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(24)، 144-151. magiran.com/p1803007
Hossein Ali Fallahi, Shapour Ebrahimnejad , Hossein Sabouri, Iraj Lakzadeh, Marefat Ghasemi, Shirali Kohkan, (2018). Evaluation of Genotype × Interaction Effects on Grain Yield of Barely Genotypes using Additive Main Effects and Multiplicative Interactions (AMMI), Journal of Crop Breeding, 9(24), 144-151. magiran.com/p1803007
حسین علی فلاحی، شاهپور ابراهیم نژاد، حسین صبوری، ایرج لک زاده، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن، بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1396؛ 9(24): 144-151. magiran.com/p1803007
Hossein Ali Fallahi, Shapour Ebrahimnejad , Hossein Sabouri, Iraj Lakzadeh, Marefat Ghasemi, Shirali Kohkan, Evaluation of Genotype × Interaction Effects on Grain Yield of Barely Genotypes using Additive Main Effects and Multiplicative Interactions (AMMI), Journal of Crop Breeding, 2018; 9(24): 144-151. magiran.com/p1803007
حسین علی فلاحی، شاهپور ابراهیم نژاد، حسین صبوری، ایرج لک زاده، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن، "بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 9، شماره 24 (1396): 144-151. magiran.com/p1803007
Hossein Ali Fallahi, Shapour Ebrahimnejad , Hossein Sabouri, Iraj Lakzadeh, Marefat Ghasemi, Shirali Kohkan, "Evaluation of Genotype × Interaction Effects on Grain Yield of Barely Genotypes using Additive Main Effects and Multiplicative Interactions (AMMI)", Journal of Crop Breeding 9, no.24 (2018): 144-151. magiran.com/p1803007
حسین علی فلاحی، شاهپور ابراهیم نژاد، حسین صبوری، ایرج لک زاده، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن، (1396). 'بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(24)، صص.144-151. magiran.com/p1803007
Hossein Ali Fallahi, Shapour Ebrahimnejad , Hossein Sabouri, Iraj Lakzadeh, Marefat Ghasemi, Shirali Kohkan, (2018). 'Evaluation of Genotype × Interaction Effects on Grain Yield of Barely Genotypes using Additive Main Effects and Multiplicative Interactions (AMMI)', Journal of Crop Breeding, 9(24), pp.144-151. magiran.com/p1803007
حسین علی فلاحی؛ شاهپور ابراهیم نژاد؛ حسین صبوری؛ ایرج لک زاده؛ معرفت قاسمی؛ شیرعلی کوهکن. "بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9 ،24 ، 1396، 144-151. magiran.com/p1803007
Hossein Ali Fallahi; Shapour Ebrahimnejad ; Hossein Sabouri; Iraj Lakzadeh; Marefat Ghasemi; Shirali Kohkan. "Evaluation of Genotype × Interaction Effects on Grain Yield of Barely Genotypes using Additive Main Effects and Multiplicative Interactions (AMMI)", Journal of Crop Breeding, 9, 24, 2018, 144-151. magiran.com/p1803007
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال