ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی یلفانی ، حسین عاشوری، زهرا رئیسی، (1396). بررسی وضعیت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشوردر سال 1395، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 36، 43-56. magiran.com/p1803236
Ali Yalfani , Hossein Ashoori, Zahra Raeesi, (2018). A Study On Current Situation of Pahlavani and Zurkhane,ei Sport in Term of Statistic Information by 1395(2017) in Iran, Strategic Studies On Youth and Sports, 36, 43-56. magiran.com/p1803236
علی یلفانی ، حسین عاشوری، زهرا رئیسی، بررسی وضعیت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشوردر سال 1395. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1396؛ 36: 43-56. magiran.com/p1803236
Ali Yalfani , Hossein Ashoori, Zahra Raeesi, A Study On Current Situation of Pahlavani and Zurkhane,ei Sport in Term of Statistic Information by 1395(2017) in Iran, Strategic Studies On Youth and Sports, 2018; 36: 43-56. magiran.com/p1803236
علی یلفانی ، حسین عاشوری، زهرا رئیسی، "بررسی وضعیت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشوردر سال 1395"، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ،36 (1396): 43-56. magiran.com/p1803236
Ali Yalfani , Hossein Ashoori, Zahra Raeesi, "A Study On Current Situation of Pahlavani and Zurkhane,ei Sport in Term of Statistic Information by 1395(2017) in Iran", Strategic Studies On Youth and Sports no. 36 (2018): 43-56. magiran.com/p1803236
علی یلفانی ، حسین عاشوری، زهرا رئیسی، (1396). 'بررسی وضعیت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشوردر سال 1395'، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 36، صص.43-56. magiran.com/p1803236
Ali Yalfani , Hossein Ashoori, Zahra Raeesi, (2018). 'A Study On Current Situation of Pahlavani and Zurkhane,ei Sport in Term of Statistic Information by 1395(2017) in Iran', Strategic Studies On Youth and Sports, 36, pp.43-56. magiran.com/p1803236
علی یلفانی ؛ حسین عاشوری؛ زهرا رئیسی. "بررسی وضعیت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشوردر سال 1395". فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 36 ، 1396، 43-56. magiran.com/p1803236
Ali Yalfani ; Hossein Ashoori; Zahra Raeesi. "A Study On Current Situation of Pahlavani and Zurkhane,ei Sport in Term of Statistic Information by 1395(2017) in Iran", Strategic Studies On Youth and Sports, 36, 2018, 43-56. magiran.com/p1803236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال