ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران کاهه، روشنک وامقی، مهشید فروغان، عنایت الله بخشی، وحید بختیاری، (1397). رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان آسایشگاه های شهر تهران، فصلنامه سالمند، 13(48)، 28-37. magiran.com/p1803500
Mehran Kahe, Roshanak Vameghi , Mahshid Foroughan, Enayatollah Bakhshi, Vahid Bakhtyari, (2018). The Relationships Between Self-Concept and Self-Efficacy With Self-Management Among Elderly of Sanatoriums in Tehran, Iranian Journal of Ageing, 13(48), 28-37. magiran.com/p1803500
مهران کاهه، روشنک وامقی، مهشید فروغان، عنایت الله بخشی، وحید بختیاری، رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان آسایشگاه های شهر تهران. فصلنامه سالمند، 1397؛ 13(48): 28-37. magiran.com/p1803500
Mehran Kahe, Roshanak Vameghi , Mahshid Foroughan, Enayatollah Bakhshi, Vahid Bakhtyari, The Relationships Between Self-Concept and Self-Efficacy With Self-Management Among Elderly of Sanatoriums in Tehran, Iranian Journal of Ageing, 2018; 13(48): 28-37. magiran.com/p1803500
مهران کاهه، روشنک وامقی، مهشید فروغان، عنایت الله بخشی، وحید بختیاری، "رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان آسایشگاه های شهر تهران"، فصلنامه سالمند 13، شماره 48 (1397): 28-37. magiran.com/p1803500
Mehran Kahe, Roshanak Vameghi , Mahshid Foroughan, Enayatollah Bakhshi, Vahid Bakhtyari, "The Relationships Between Self-Concept and Self-Efficacy With Self-Management Among Elderly of Sanatoriums in Tehran", Iranian Journal of Ageing 13, no.48 (2018): 28-37. magiran.com/p1803500
مهران کاهه، روشنک وامقی، مهشید فروغان، عنایت الله بخشی، وحید بختیاری، (1397). 'رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان آسایشگاه های شهر تهران'، فصلنامه سالمند، 13(48)، صص.28-37. magiran.com/p1803500
Mehran Kahe, Roshanak Vameghi , Mahshid Foroughan, Enayatollah Bakhshi, Vahid Bakhtyari, (2018). 'The Relationships Between Self-Concept and Self-Efficacy With Self-Management Among Elderly of Sanatoriums in Tehran', Iranian Journal of Ageing, 13(48), pp.28-37. magiran.com/p1803500
مهران کاهه؛ روشنک وامقی؛ مهشید فروغان؛ عنایت الله بخشی؛ وحید بختیاری. "رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان آسایشگاه های شهر تهران". فصلنامه سالمند، 13 ،48 ، 1397، 28-37. magiran.com/p1803500
Mehran Kahe; Roshanak Vameghi ; Mahshid Foroughan; Enayatollah Bakhshi; Vahid Bakhtyari. "The Relationships Between Self-Concept and Self-Efficacy With Self-Management Among Elderly of Sanatoriums in Tehran", Iranian Journal of Ageing, 13, 48, 2018, 28-37. magiran.com/p1803500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال