ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید مهدوی، هوشنگ رفیعی دستجردی ، اسدالله اسدی، جبرائیل رزمجو، بهرام فتحی آچاچلوئی، (1397). ساخت اسانس زنجبیل Zingiber officinale بارگذاری شده روی نانوالیاف و ارزیابی آن روی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae، Journal Of Crop Protection، 7(1)، 39-49. magiran.com/p1803533
Vahid Mahdavi, Hooshang Rafiee-Dastjerdi , Asadollah Asadi, Jabraeil Razmjou, Bahram Fathi Achachlouei, (2018). Synthesis of Zingiber officinale essential oil-loaded nanofiber and its evaluation on the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae), Journal Of Crop Protection, 7(1), 39-49. magiran.com/p1803533
وحید مهدوی، هوشنگ رفیعی دستجردی ، اسدالله اسدی، جبرائیل رزمجو، بهرام فتحی آچاچلوئی، ساخت اسانس زنجبیل Zingiber officinale بارگذاری شده روی نانوالیاف و ارزیابی آن روی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae. Journal Of Crop Protection، 1397؛ 7(1): 39-49. magiran.com/p1803533
Vahid Mahdavi, Hooshang Rafiee-Dastjerdi , Asadollah Asadi, Jabraeil Razmjou, Bahram Fathi Achachlouei, Synthesis of Zingiber officinale essential oil-loaded nanofiber and its evaluation on the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae), Journal Of Crop Protection, 2018; 7(1): 39-49. magiran.com/p1803533
وحید مهدوی، هوشنگ رفیعی دستجردی ، اسدالله اسدی، جبرائیل رزمجو، بهرام فتحی آچاچلوئی، "ساخت اسانس زنجبیل Zingiber officinale بارگذاری شده روی نانوالیاف و ارزیابی آن روی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae"، Journal Of Crop Protection 7، شماره 1 (1397): 39-49. magiran.com/p1803533
Vahid Mahdavi, Hooshang Rafiee-Dastjerdi , Asadollah Asadi, Jabraeil Razmjou, Bahram Fathi Achachlouei, "Synthesis of Zingiber officinale essential oil-loaded nanofiber and its evaluation on the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae)", Journal Of Crop Protection 7, no.1 (2018): 39-49. magiran.com/p1803533
وحید مهدوی، هوشنگ رفیعی دستجردی ، اسدالله اسدی، جبرائیل رزمجو، بهرام فتحی آچاچلوئی، (1397). 'ساخت اسانس زنجبیل Zingiber officinale بارگذاری شده روی نانوالیاف و ارزیابی آن روی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae'، Journal Of Crop Protection، 7(1)، صص.39-49. magiran.com/p1803533
Vahid Mahdavi, Hooshang Rafiee-Dastjerdi , Asadollah Asadi, Jabraeil Razmjou, Bahram Fathi Achachlouei, (2018). 'Synthesis of Zingiber officinale essential oil-loaded nanofiber and its evaluation on the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae)', Journal Of Crop Protection, 7(1), pp.39-49. magiran.com/p1803533
وحید مهدوی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی ؛ اسدالله اسدی؛ جبرائیل رزمجو؛ بهرام فتحی آچاچلوئی. "ساخت اسانس زنجبیل Zingiber officinale بارگذاری شده روی نانوالیاف و ارزیابی آن روی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae". Journal Of Crop Protection، 7 ،1 ، 1397، 39-49. magiran.com/p1803533
Vahid Mahdavi; Hooshang Rafiee-Dastjerdi ; Asadollah Asadi; Jabraeil Razmjou; Bahram Fathi Achachlouei. "Synthesis of Zingiber officinale essential oil-loaded nanofiber and its evaluation on the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae)", Journal Of Crop Protection, 7, 1, 2018, 39-49. magiran.com/p1803533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال