ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدسعید مدرس نجف آبادی ، عبدالنبی باقری، مجید عسکری سیاهویی، هدی زمانی، آزاده گودرزی، (1397). تاثیر اسانس گیاهان آویشن و رزماری روی پارامترهای رشدی جمعیت شته قرمز رز (Macrosiphum rosae L. (Hemiptera: Aphididae روی گل های رز شاخه بریده، Journal Of Crop Protection، 7(1)، 51-63. magiran.com/p1803535
Seied Saeid Modarres Najafabadi , Abdoolnabi Bagheri, Majeed Askari Siahooei, Hoda Zamani, Azadeh Goodarzi, (2018). Effects of Thyme and Rosemary essential oils on population growth parameters of Macrosiphum rosae (Hemiptera: Aphididae) on cut flower rose, Journal Of Crop Protection, 7(1), 51-63. magiran.com/p1803535
سیدسعید مدرس نجف آبادی ، عبدالنبی باقری، مجید عسکری سیاهویی، هدی زمانی، آزاده گودرزی، تاثیر اسانس گیاهان آویشن و رزماری روی پارامترهای رشدی جمعیت شته قرمز رز (Macrosiphum rosae L. (Hemiptera: Aphididae روی گل های رز شاخه بریده. Journal Of Crop Protection، 1397؛ 7(1): 51-63. magiran.com/p1803535
Seied Saeid Modarres Najafabadi , Abdoolnabi Bagheri, Majeed Askari Siahooei, Hoda Zamani, Azadeh Goodarzi, Effects of Thyme and Rosemary essential oils on population growth parameters of Macrosiphum rosae (Hemiptera: Aphididae) on cut flower rose, Journal Of Crop Protection, 2018; 7(1): 51-63. magiran.com/p1803535
سیدسعید مدرس نجف آبادی ، عبدالنبی باقری، مجید عسکری سیاهویی، هدی زمانی، آزاده گودرزی، "تاثیر اسانس گیاهان آویشن و رزماری روی پارامترهای رشدی جمعیت شته قرمز رز (Macrosiphum rosae L. (Hemiptera: Aphididae روی گل های رز شاخه بریده"، Journal Of Crop Protection 7، شماره 1 (1397): 51-63. magiran.com/p1803535
Seied Saeid Modarres Najafabadi , Abdoolnabi Bagheri, Majeed Askari Siahooei, Hoda Zamani, Azadeh Goodarzi, "Effects of Thyme and Rosemary essential oils on population growth parameters of Macrosiphum rosae (Hemiptera: Aphididae) on cut flower rose", Journal Of Crop Protection 7, no.1 (2018): 51-63. magiran.com/p1803535
سیدسعید مدرس نجف آبادی ، عبدالنبی باقری، مجید عسکری سیاهویی، هدی زمانی، آزاده گودرزی، (1397). 'تاثیر اسانس گیاهان آویشن و رزماری روی پارامترهای رشدی جمعیت شته قرمز رز (Macrosiphum rosae L. (Hemiptera: Aphididae روی گل های رز شاخه بریده'، Journal Of Crop Protection، 7(1)، صص.51-63. magiran.com/p1803535
Seied Saeid Modarres Najafabadi , Abdoolnabi Bagheri, Majeed Askari Siahooei, Hoda Zamani, Azadeh Goodarzi, (2018). 'Effects of Thyme and Rosemary essential oils on population growth parameters of Macrosiphum rosae (Hemiptera: Aphididae) on cut flower rose', Journal Of Crop Protection, 7(1), pp.51-63. magiran.com/p1803535
سیدسعید مدرس نجف آبادی ؛ عبدالنبی باقری؛ مجید عسکری سیاهویی؛ هدی زمانی؛ آزاده گودرزی. "تاثیر اسانس گیاهان آویشن و رزماری روی پارامترهای رشدی جمعیت شته قرمز رز (Macrosiphum rosae L. (Hemiptera: Aphididae روی گل های رز شاخه بریده". Journal Of Crop Protection، 7 ،1 ، 1397، 51-63. magiran.com/p1803535
Seied Saeid Modarres Najafabadi ; Abdoolnabi Bagheri; Majeed Askari Siahooei; Hoda Zamani; Azadeh Goodarzi. "Effects of Thyme and Rosemary essential oils on population growth parameters of Macrosiphum rosae (Hemiptera: Aphididae) on cut flower rose", Journal Of Crop Protection, 7, 1, 2018, 51-63. magiran.com/p1803535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال