ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عثمان ذکی، لوک چینارو ناوسو، لما پیس ناکو، (1397). کارایی کشت مخلوط ذرت با بامیه در مدیریت حشرات آفت بامیه آیا الگوی کشت مخلوط بهتری از آنچه کشاورزان بهصورت تصادفی میکارند وجود دارد؟، Journal Of Crop Protection، 7(1)، 65-72. magiran.com/p1803536
Usman Zakka, Luke Chinaru Nwosu , Lemea Peace Nkue, (2018). Effectiveness of maize as an intercrop in the management of insect pests of okra: Is there a better intercrop pattern than random intercrop practiced by farmers?, Journal Of Crop Protection, 7(1), 65-72. magiran.com/p1803536
عثمان ذکی، لوک چینارو ناوسو، لما پیس ناکو، کارایی کشت مخلوط ذرت با بامیه در مدیریت حشرات آفت بامیه آیا الگوی کشت مخلوط بهتری از آنچه کشاورزان بهصورت تصادفی میکارند وجود دارد؟. Journal Of Crop Protection، 1397؛ 7(1): 65-72. magiran.com/p1803536
Usman Zakka, Luke Chinaru Nwosu , Lemea Peace Nkue, Effectiveness of maize as an intercrop in the management of insect pests of okra: Is there a better intercrop pattern than random intercrop practiced by farmers?, Journal Of Crop Protection, 2018; 7(1): 65-72. magiran.com/p1803536
عثمان ذکی، لوک چینارو ناوسو، لما پیس ناکو، "کارایی کشت مخلوط ذرت با بامیه در مدیریت حشرات آفت بامیه آیا الگوی کشت مخلوط بهتری از آنچه کشاورزان بهصورت تصادفی میکارند وجود دارد؟"، Journal Of Crop Protection 7، شماره 1 (1397): 65-72. magiran.com/p1803536
Usman Zakka, Luke Chinaru Nwosu , Lemea Peace Nkue, "Effectiveness of maize as an intercrop in the management of insect pests of okra: Is there a better intercrop pattern than random intercrop practiced by farmers?", Journal Of Crop Protection 7, no.1 (2018): 65-72. magiran.com/p1803536
عثمان ذکی، لوک چینارو ناوسو، لما پیس ناکو، (1397). 'کارایی کشت مخلوط ذرت با بامیه در مدیریت حشرات آفت بامیه آیا الگوی کشت مخلوط بهتری از آنچه کشاورزان بهصورت تصادفی میکارند وجود دارد؟'، Journal Of Crop Protection، 7(1)، صص.65-72. magiran.com/p1803536
Usman Zakka, Luke Chinaru Nwosu , Lemea Peace Nkue, (2018). 'Effectiveness of maize as an intercrop in the management of insect pests of okra: Is there a better intercrop pattern than random intercrop practiced by farmers?', Journal Of Crop Protection, 7(1), pp.65-72. magiran.com/p1803536
عثمان ذکی؛ لوک چینارو ناوسو؛ لما پیس ناکو. "کارایی کشت مخلوط ذرت با بامیه در مدیریت حشرات آفت بامیه آیا الگوی کشت مخلوط بهتری از آنچه کشاورزان بهصورت تصادفی میکارند وجود دارد؟". Journal Of Crop Protection، 7 ،1 ، 1397، 65-72. magiran.com/p1803536
Usman Zakka; Luke Chinaru Nwosu ; Lemea Peace Nkue. "Effectiveness of maize as an intercrop in the management of insect pests of okra: Is there a better intercrop pattern than random intercrop practiced by farmers?", Journal Of Crop Protection, 7, 1, 2018, 65-72. magiran.com/p1803536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال