ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور خلیلی عراقی، محبوبه کبیری رنانی، الهام نوبهار، (1397). تحلیل تاثیر انواع زیرساخت ها بر نابرابری درآمد در استان های ایران با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 4(4)، 119-142. magiran.com/p1803541
Mansour Khalili Araghi, Mahboobeh Kabiri Renani, Elham Nobahar, (2018). Investigating the Effects of Different Kinds of Infrastructures on Income Distributions of Provinces in Iran: A Generalized Method of Moment Approach, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(4), 119-142. magiran.com/p1803541
منصور خلیلی عراقی، محبوبه کبیری رنانی، الهام نوبهار، تحلیل تاثیر انواع زیرساخت ها بر نابرابری درآمد در استان های ایران با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی. فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 1397؛ 4(4): 119-142. magiran.com/p1803541
Mansour Khalili Araghi, Mahboobeh Kabiri Renani, Elham Nobahar, Investigating the Effects of Different Kinds of Infrastructures on Income Distributions of Provinces in Iran: A Generalized Method of Moment Approach, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2018; 4(4): 119-142. magiran.com/p1803541
منصور خلیلی عراقی، محبوبه کبیری رنانی، الهام نوبهار، "تحلیل تاثیر انواع زیرساخت ها بر نابرابری درآمد در استان های ایران با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی"، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 4، شماره 4 (1397): 119-142. magiran.com/p1803541
Mansour Khalili Araghi, Mahboobeh Kabiri Renani, Elham Nobahar, "Investigating the Effects of Different Kinds of Infrastructures on Income Distributions of Provinces in Iran: A Generalized Method of Moment Approach", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics 4, no.4 (2018): 119-142. magiran.com/p1803541
منصور خلیلی عراقی، محبوبه کبیری رنانی، الهام نوبهار، (1397). 'تحلیل تاثیر انواع زیرساخت ها بر نابرابری درآمد در استان های ایران با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی'، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 4(4)، صص.119-142. magiran.com/p1803541
Mansour Khalili Araghi, Mahboobeh Kabiri Renani, Elham Nobahar, (2018). 'Investigating the Effects of Different Kinds of Infrastructures on Income Distributions of Provinces in Iran: A Generalized Method of Moment Approach', Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(4), pp.119-142. magiran.com/p1803541
منصور خلیلی عراقی؛ محبوبه کبیری رنانی؛ الهام نوبهار. "تحلیل تاثیر انواع زیرساخت ها بر نابرابری درآمد در استان های ایران با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی". فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 4 ،4 ، 1397، 119-142. magiran.com/p1803541
Mansour Khalili Araghi; Mahboobeh Kabiri Renani; Elham Nobahar. "Investigating the Effects of Different Kinds of Infrastructures on Income Distributions of Provinces in Iran: A Generalized Method of Moment Approach", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4, 4, 2018, 119-142. magiran.com/p1803541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال