ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پژمان هادی نژاد، سید حمزه حسینی ، (1397). گزارش یک مورد سایکوز وابسته به مصرف گاباپنتین، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(158)، 200-204. magiran.com/p1803578
Pezhman Hadinezhad, Hamzeh Hosseini Seyed, (2018). A Case Report of Gabapentin-induced Psychotic Disorder, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(158), 200-204. magiran.com/p1803578
پژمان هادی نژاد، سید حمزه حسینی ، گزارش یک مورد سایکوز وابسته به مصرف گاباپنتین. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 27(158): 200-204. magiran.com/p1803578
Pezhman Hadinezhad, Hamzeh Hosseini Seyed, A Case Report of Gabapentin-induced Psychotic Disorder, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 27(158): 200-204. magiran.com/p1803578
پژمان هادی نژاد، سید حمزه حسینی ، "گزارش یک مورد سایکوز وابسته به مصرف گاباپنتین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 27، شماره 158 (1397): 200-204. magiran.com/p1803578
Pezhman Hadinezhad, Hamzeh Hosseini Seyed, "A Case Report of Gabapentin-induced Psychotic Disorder", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 27, no.158 (2018): 200-204. magiran.com/p1803578
پژمان هادی نژاد، سید حمزه حسینی ، (1397). 'گزارش یک مورد سایکوز وابسته به مصرف گاباپنتین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(158)، صص.200-204. magiran.com/p1803578
Pezhman Hadinezhad, Hamzeh Hosseini Seyed, (2018). 'A Case Report of Gabapentin-induced Psychotic Disorder', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(158), pp.200-204. magiran.com/p1803578
پژمان هادی نژاد؛ سید حمزه حسینی . "گزارش یک مورد سایکوز وابسته به مصرف گاباپنتین". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27 ،158 ، 1397، 200-204. magiran.com/p1803578
Pezhman Hadinezhad; Hamzeh Hosseini Seyed. "A Case Report of Gabapentin-induced Psychotic Disorder", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27, 158, 2018, 200-204. magiran.com/p1803578
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال