ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر جوانی، رضا افهمی، سید محمد مهرنیا ، (1396). بررسی عناصر نامتعارف در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی، فصلنامه نگره، 12(42)، 111-121. magiran.com/p1803700
Asghar Javani, Reza Afhami, Seyed Mohammad Mehrnia , (2017). A study of unusual elements in the paintings of the great Ilkhanid Shahnameh, Negareh journal, 12(42), 111-121. magiran.com/p1803700
اصغر جوانی، رضا افهمی، سید محمد مهرنیا ، بررسی عناصر نامتعارف در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی. فصلنامه نگره، 1396؛ 12(42): 111-121. magiran.com/p1803700
Asghar Javani, Reza Afhami, Seyed Mohammad Mehrnia , A study of unusual elements in the paintings of the great Ilkhanid Shahnameh, Negareh journal, 2017; 12(42): 111-121. magiran.com/p1803700
اصغر جوانی، رضا افهمی، سید محمد مهرنیا ، "بررسی عناصر نامتعارف در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی"، فصلنامه نگره 12، شماره 42 (1396): 111-121. magiran.com/p1803700
Asghar Javani, Reza Afhami, Seyed Mohammad Mehrnia , "A study of unusual elements in the paintings of the great Ilkhanid Shahnameh", Negareh journal 12, no.42 (2017): 111-121. magiran.com/p1803700
اصغر جوانی، رضا افهمی، سید محمد مهرنیا ، (1396). 'بررسی عناصر نامتعارف در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی'، فصلنامه نگره، 12(42)، صص.111-121. magiran.com/p1803700
Asghar Javani, Reza Afhami, Seyed Mohammad Mehrnia , (2017). 'A study of unusual elements in the paintings of the great Ilkhanid Shahnameh', Negareh journal, 12(42), pp.111-121. magiran.com/p1803700
اصغر جوانی؛ رضا افهمی؛ سید محمد مهرنیا . "بررسی عناصر نامتعارف در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی". فصلنامه نگره، 12 ،42 ، 1396، 111-121. magiran.com/p1803700
Asghar Javani; Reza Afhami; Seyed Mohammad Mehrnia . "A study of unusual elements in the paintings of the great Ilkhanid Shahnameh", Negareh journal, 12, 42, 2017, 111-121. magiran.com/p1803700
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال