ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه رضایی نژاد، پروانه بوالیان، رضا اکبری، کامران پوشنگ باقری ، (1397). اثر ضد بیوفیلم پپتید ملیتین بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از عفونت سوختگی بیمارستانی، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 22(79)، 9-15. magiran.com/p1803769
Razie Rezai Nejad, Parvaneh Bevalian, Reza Akbari, Kamran Pooshang Bagheri , (2018). Antibiofilm Effect of Melittin on Nosocomial Biofilm Producing Staphylococcus aureus Strains, Iranian Journal of Infectious Diseases, 22(79), 9-15. magiran.com/p1803769
راضیه رضایی نژاد، پروانه بوالیان، رضا اکبری، کامران پوشنگ باقری ، اثر ضد بیوفیلم پپتید ملیتین بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از عفونت سوختگی بیمارستانی. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1397؛ 22(79): 9-15. magiran.com/p1803769
Razie Rezai Nejad, Parvaneh Bevalian, Reza Akbari, Kamran Pooshang Bagheri , Antibiofilm Effect of Melittin on Nosocomial Biofilm Producing Staphylococcus aureus Strains, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2018; 22(79): 9-15. magiran.com/p1803769
راضیه رضایی نژاد، پروانه بوالیان، رضا اکبری، کامران پوشنگ باقری ، "اثر ضد بیوفیلم پپتید ملیتین بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از عفونت سوختگی بیمارستانی"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 22، شماره 79 (1397): 9-15. magiran.com/p1803769
Razie Rezai Nejad, Parvaneh Bevalian, Reza Akbari, Kamran Pooshang Bagheri , "Antibiofilm Effect of Melittin on Nosocomial Biofilm Producing Staphylococcus aureus Strains", Iranian Journal of Infectious Diseases 22, no.79 (2018): 9-15. magiran.com/p1803769
راضیه رضایی نژاد، پروانه بوالیان، رضا اکبری، کامران پوشنگ باقری ، (1397). 'اثر ضد بیوفیلم پپتید ملیتین بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از عفونت سوختگی بیمارستانی'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 22(79)، صص.9-15. magiran.com/p1803769
Razie Rezai Nejad, Parvaneh Bevalian, Reza Akbari, Kamran Pooshang Bagheri , (2018). 'Antibiofilm Effect of Melittin on Nosocomial Biofilm Producing Staphylococcus aureus Strains', Iranian Journal of Infectious Diseases, 22(79), pp.9-15. magiran.com/p1803769
راضیه رضایی نژاد؛ پروانه بوالیان؛ رضا اکبری؛ کامران پوشنگ باقری . "اثر ضد بیوفیلم پپتید ملیتین بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از عفونت سوختگی بیمارستانی". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 22 ،79 ، 1397، 9-15. magiran.com/p1803769
Razie Rezai Nejad; Parvaneh Bevalian; Reza Akbari; Kamran Pooshang Bagheri . "Antibiofilm Effect of Melittin on Nosocomial Biofilm Producing Staphylococcus aureus Strains", Iranian Journal of Infectious Diseases, 22, 79, 2018, 9-15. magiran.com/p1803769
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال