ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تیمور رحمانی، محسن مهرآرا، امین محسنی چراغلو، گیتی شاکری، (1397). تاثیر درجه ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه ای بر میزان ریسک پذیری بانک های ایران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 53(122)، 25-44. magiran.com/p1804068
Teymur Rahmani, Mohsen Mehrara, Amin Mohseni Cheraghloo, Giti Shakeri, (2018). The Effect of Degree of Competition and Capital Requirements on Iranian Bank's Risk-Taking, Tahghighate Eghtesadi, 53(122), 25-44. magiran.com/p1804068
تیمور رحمانی، محسن مهرآرا، امین محسنی چراغلو، گیتی شاکری، تاثیر درجه ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه ای بر میزان ریسک پذیری بانک های ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 1397؛ 53(122): 25-44. magiran.com/p1804068
Teymur Rahmani, Mohsen Mehrara, Amin Mohseni Cheraghloo, Giti Shakeri, The Effect of Degree of Competition and Capital Requirements on Iranian Bank's Risk-Taking, Tahghighate Eghtesadi, 2018; 53(122): 25-44. magiran.com/p1804068
تیمور رحمانی، محسن مهرآرا، امین محسنی چراغلو، گیتی شاکری، "تاثیر درجه ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه ای بر میزان ریسک پذیری بانک های ایران"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی 53، شماره 122 (1397): 25-44. magiran.com/p1804068
Teymur Rahmani, Mohsen Mehrara, Amin Mohseni Cheraghloo, Giti Shakeri, "The Effect of Degree of Competition and Capital Requirements on Iranian Bank's Risk-Taking", Tahghighate Eghtesadi 53, no.122 (2018): 25-44. magiran.com/p1804068
تیمور رحمانی، محسن مهرآرا، امین محسنی چراغلو، گیتی شاکری، (1397). 'تاثیر درجه ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه ای بر میزان ریسک پذیری بانک های ایران'، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 53(122)، صص.25-44. magiran.com/p1804068
Teymur Rahmani, Mohsen Mehrara, Amin Mohseni Cheraghloo, Giti Shakeri, (2018). 'The Effect of Degree of Competition and Capital Requirements on Iranian Bank's Risk-Taking', Tahghighate Eghtesadi, 53(122), pp.25-44. magiran.com/p1804068
تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا؛ امین محسنی چراغلو؛ گیتی شاکری. "تاثیر درجه ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه ای بر میزان ریسک پذیری بانک های ایران". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 53 ،122 ، 1397، 25-44. magiran.com/p1804068
Teymur Rahmani; Mohsen Mehrara; Amin Mohseni Cheraghloo; Giti Shakeri. "The Effect of Degree of Competition and Capital Requirements on Iranian Bank's Risk-Taking", Tahghighate Eghtesadi, 53, 122, 2018, 25-44. magiran.com/p1804068
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال