ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیلا عبداللهی، حبیب نظرنژاد، میرحسن میریعقوب زاده، سعید نجفی، (1396). برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعه آن ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 6(17)، 69-78. magiran.com/p1804079
Shila Abdillahi, Habib Nazarnejad , Mirhassan Miryaghubzadeh, Saeed Najafi, (2018). Estimates of gully erosion and development using GIS and RS, Desert Ecosystem Engineering Journal, 6(17), 69-78. magiran.com/p1804079
شیلا عبداللهی، حبیب نظرنژاد، میرحسن میریعقوب زاده، سعید نجفی، برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعه آن ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1396؛ 6(17): 69-78. magiran.com/p1804079
Shila Abdillahi, Habib Nazarnejad , Mirhassan Miryaghubzadeh, Saeed Najafi, Estimates of gully erosion and development using GIS and RS, Desert Ecosystem Engineering Journal, 2018; 6(17): 69-78. magiran.com/p1804079
شیلا عبداللهی، حبیب نظرنژاد، میرحسن میریعقوب زاده، سعید نجفی، "برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعه آن ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 6، شماره 17 (1396): 69-78. magiran.com/p1804079
Shila Abdillahi, Habib Nazarnejad , Mirhassan Miryaghubzadeh, Saeed Najafi, "Estimates of gully erosion and development using GIS and RS", Desert Ecosystem Engineering Journal 6, no.17 (2018): 69-78. magiran.com/p1804079
شیلا عبداللهی، حبیب نظرنژاد، میرحسن میریعقوب زاده، سعید نجفی، (1396). 'برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعه آن ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 6(17)، صص.69-78. magiran.com/p1804079
Shila Abdillahi, Habib Nazarnejad , Mirhassan Miryaghubzadeh, Saeed Najafi, (2018). 'Estimates of gully erosion and development using GIS and RS', Desert Ecosystem Engineering Journal, 6(17), pp.69-78. magiran.com/p1804079
شیلا عبداللهی؛ حبیب نظرنژاد؛ میرحسن میریعقوب زاده؛ سعید نجفی. "برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعه آن ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 6 ،17 ، 1396، 69-78. magiran.com/p1804079
Shila Abdillahi; Habib Nazarnejad ; Mirhassan Miryaghubzadeh; Saeed Najafi. "Estimates of gully erosion and development using GIS and RS", Desert Ecosystem Engineering Journal, 6, 17, 2018, 69-78. magiran.com/p1804079
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال