ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شاهین محمدی، حمیدرضا کریمزاده، خلیل حبشی، (1396). ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزه آبخیز مندرجان با استفاده از مدل های USPED و RUSLE در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 6(17)، 43-56. magiran.com/p1804081
Shahin Mohammadi , Hamidreaza Karimzadeh, Khalil Habashi, (2018). Assessment Soil Erosion and Deposition in the Menderjan Watershed Using USPED and RUSLE Models in the Environment of Geographical Information System (GIS), Desert Ecosystem Engineering Journal, 6(17), 43-56. magiran.com/p1804081
شاهین محمدی، حمیدرضا کریمزاده، خلیل حبشی، ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزه آبخیز مندرجان با استفاده از مدل های USPED و RUSLE در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS). نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1396؛ 6(17): 43-56. magiran.com/p1804081
Shahin Mohammadi , Hamidreaza Karimzadeh, Khalil Habashi, Assessment Soil Erosion and Deposition in the Menderjan Watershed Using USPED and RUSLE Models in the Environment of Geographical Information System (GIS), Desert Ecosystem Engineering Journal, 2018; 6(17): 43-56. magiran.com/p1804081
شاهین محمدی، حمیدرضا کریمزاده، خلیل حبشی، "ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزه آبخیز مندرجان با استفاده از مدل های USPED و RUSLE در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS)"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 6، شماره 17 (1396): 43-56. magiran.com/p1804081
Shahin Mohammadi , Hamidreaza Karimzadeh, Khalil Habashi, "Assessment Soil Erosion and Deposition in the Menderjan Watershed Using USPED and RUSLE Models in the Environment of Geographical Information System (GIS)", Desert Ecosystem Engineering Journal 6, no.17 (2018): 43-56. magiran.com/p1804081
شاهین محمدی، حمیدرضا کریمزاده، خلیل حبشی، (1396). 'ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزه آبخیز مندرجان با استفاده از مدل های USPED و RUSLE در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS)'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 6(17)، صص.43-56. magiran.com/p1804081
Shahin Mohammadi , Hamidreaza Karimzadeh, Khalil Habashi, (2018). 'Assessment Soil Erosion and Deposition in the Menderjan Watershed Using USPED and RUSLE Models in the Environment of Geographical Information System (GIS)', Desert Ecosystem Engineering Journal, 6(17), pp.43-56. magiran.com/p1804081
شاهین محمدی؛ حمیدرضا کریمزاده؛ خلیل حبشی. "ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزه آبخیز مندرجان با استفاده از مدل های USPED و RUSLE در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS)". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 6 ،17 ، 1396، 43-56. magiran.com/p1804081
Shahin Mohammadi ; Hamidreaza Karimzadeh; Khalil Habashi. "Assessment Soil Erosion and Deposition in the Menderjan Watershed Using USPED and RUSLE Models in the Environment of Geographical Information System (GIS)", Desert Ecosystem Engineering Journal, 6, 17, 2018, 43-56. magiran.com/p1804081
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال