ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه کرمانی، بهزاد رایگانی، باقر نظامی، حمید گشتاسب، حسن خسروی، (1396). ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده توران)، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 6(17)، 1-14. magiran.com/p1804084
Farzaneh Kermani, Behzad Rayegani , Bagher Nezami, Hamid Goshtasb, Hasan Khosravi, (2018). Assessing the vegetation trends in arid and semi-arid regions (Case study: Touran Protected Area), Desert Ecosystem Engineering Journal, 6(17), 1-14. magiran.com/p1804084
فرزانه کرمانی، بهزاد رایگانی، باقر نظامی، حمید گشتاسب، حسن خسروی، ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده توران). نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1396؛ 6(17): 1-14. magiran.com/p1804084
Farzaneh Kermani, Behzad Rayegani , Bagher Nezami, Hamid Goshtasb, Hasan Khosravi, Assessing the vegetation trends in arid and semi-arid regions (Case study: Touran Protected Area), Desert Ecosystem Engineering Journal, 2018; 6(17): 1-14. magiran.com/p1804084
فرزانه کرمانی، بهزاد رایگانی، باقر نظامی، حمید گشتاسب، حسن خسروی، "ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده توران)"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 6، شماره 17 (1396): 1-14. magiran.com/p1804084
Farzaneh Kermani, Behzad Rayegani , Bagher Nezami, Hamid Goshtasb, Hasan Khosravi, "Assessing the vegetation trends in arid and semi-arid regions (Case study: Touran Protected Area)", Desert Ecosystem Engineering Journal 6, no.17 (2018): 1-14. magiran.com/p1804084
فرزانه کرمانی، بهزاد رایگانی، باقر نظامی، حمید گشتاسب، حسن خسروی، (1396). 'ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده توران)'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 6(17)، صص.1-14. magiran.com/p1804084
Farzaneh Kermani, Behzad Rayegani , Bagher Nezami, Hamid Goshtasb, Hasan Khosravi, (2018). 'Assessing the vegetation trends in arid and semi-arid regions (Case study: Touran Protected Area)', Desert Ecosystem Engineering Journal, 6(17), pp.1-14. magiran.com/p1804084
فرزانه کرمانی؛ بهزاد رایگانی؛ باقر نظامی؛ حمید گشتاسب؛ حسن خسروی. "ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده توران)". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 6 ،17 ، 1396، 1-14. magiran.com/p1804084
Farzaneh Kermani; Behzad Rayegani ; Bagher Nezami; Hamid Goshtasb; Hasan Khosravi. "Assessing the vegetation trends in arid and semi-arid regions (Case study: Touran Protected Area)", Desert Ecosystem Engineering Journal, 6, 17, 2018, 1-14. magiran.com/p1804084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال