ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر توحیدی، (1397). معناشناختی ادوات استیناف و چالش های برگردان فارسی آن در ترجمه های معاصر قرآن کریم (آیتی، انصاریان، رضایی، فولادوند و مجتبوی)، فصلنامه پژوهش دینی، 35، 31-52. magiran.com/p1804111
Amir Tohidi Dr, (2018). A Semantic Study of Conjunctions and the Challenges of their Persian Translation in the Contemporary Translations of the Holy Quran (Ayati, Ansariyan, Rezaei, Fouladvand and Mojtabavi), pazhouhesh dini, 35, 31-52. magiran.com/p1804111
امیر توحیدی، معناشناختی ادوات استیناف و چالش های برگردان فارسی آن در ترجمه های معاصر قرآن کریم (آیتی، انصاریان، رضایی، فولادوند و مجتبوی). فصلنامه پژوهش دینی، 1397؛ 35: 31-52. magiran.com/p1804111
Amir Tohidi Dr, A Semantic Study of Conjunctions and the Challenges of their Persian Translation in the Contemporary Translations of the Holy Quran (Ayati, Ansariyan, Rezaei, Fouladvand and Mojtabavi), pazhouhesh dini, 2018; 35: 31-52. magiran.com/p1804111
امیر توحیدی، "معناشناختی ادوات استیناف و چالش های برگردان فارسی آن در ترجمه های معاصر قرآن کریم (آیتی، انصاریان، رضایی، فولادوند و مجتبوی)"، فصلنامه پژوهش دینی ،35 (1397): 31-52. magiran.com/p1804111
Amir Tohidi Dr, "A Semantic Study of Conjunctions and the Challenges of their Persian Translation in the Contemporary Translations of the Holy Quran (Ayati, Ansariyan, Rezaei, Fouladvand and Mojtabavi)", pazhouhesh dini no. 35 (2018): 31-52. magiran.com/p1804111
امیر توحیدی، (1397). 'معناشناختی ادوات استیناف و چالش های برگردان فارسی آن در ترجمه های معاصر قرآن کریم (آیتی، انصاریان، رضایی، فولادوند و مجتبوی)'، فصلنامه پژوهش دینی، 35، صص.31-52. magiran.com/p1804111
Amir Tohidi Dr, (2018). 'A Semantic Study of Conjunctions and the Challenges of their Persian Translation in the Contemporary Translations of the Holy Quran (Ayati, Ansariyan, Rezaei, Fouladvand and Mojtabavi)', pazhouhesh dini, 35, pp.31-52. magiran.com/p1804111
امیر توحیدی. "معناشناختی ادوات استیناف و چالش های برگردان فارسی آن در ترجمه های معاصر قرآن کریم (آیتی، انصاریان، رضایی، فولادوند و مجتبوی)". فصلنامه پژوهش دینی، 35 ، 1397، 31-52. magiran.com/p1804111
Amir Tohidi Dr. "A Semantic Study of Conjunctions and the Challenges of their Persian Translation in the Contemporary Translations of the Holy Quran (Ayati, Ansariyan, Rezaei, Fouladvand and Mojtabavi)", pazhouhesh dini, 35, 2018, 31-52. magiran.com/p1804111
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال