ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید معارف، زینب شایسته فر، (1397). دیدگاه ینبل درباره ی تاریخ گذاری اصطلاح «سنت نبوی» در اواخر قرن اول و نقد آن، فصلنامه پژوهش دینی، 35، 5-30. magiran.com/p1804112
Majid Maaref Dr, Zeinab Shayestehfar, (2018). Juynboll's View on Dating the Term  Prophetic Tradition back to the Late First Century and its Criticism, pazhouhesh dini, 35, 5-30. magiran.com/p1804112
مجید معارف، زینب شایسته فر، دیدگاه ینبل درباره ی تاریخ گذاری اصطلاح «سنت نبوی» در اواخر قرن اول و نقد آن. فصلنامه پژوهش دینی، 1397؛ 35: 5-30. magiran.com/p1804112
Majid Maaref Dr, Zeinab Shayestehfar, Juynboll's View on Dating the Term  Prophetic Tradition back to the Late First Century and its Criticism, pazhouhesh dini, 2018; 35: 5-30. magiran.com/p1804112
مجید معارف، زینب شایسته فر، "دیدگاه ینبل درباره ی تاریخ گذاری اصطلاح «سنت نبوی» در اواخر قرن اول و نقد آن"، فصلنامه پژوهش دینی ،35 (1397): 5-30. magiran.com/p1804112
Majid Maaref Dr, Zeinab Shayestehfar, "Juynboll's View on Dating the Term  Prophetic Tradition back to the Late First Century and its Criticism", pazhouhesh dini no. 35 (2018): 5-30. magiran.com/p1804112
مجید معارف، زینب شایسته فر، (1397). 'دیدگاه ینبل درباره ی تاریخ گذاری اصطلاح «سنت نبوی» در اواخر قرن اول و نقد آن'، فصلنامه پژوهش دینی، 35، صص.5-30. magiran.com/p1804112
Majid Maaref Dr, Zeinab Shayestehfar, (2018). 'Juynboll's View on Dating the Term  Prophetic Tradition back to the Late First Century and its Criticism', pazhouhesh dini, 35, pp.5-30. magiran.com/p1804112
مجید معارف؛ زینب شایسته فر. "دیدگاه ینبل درباره ی تاریخ گذاری اصطلاح «سنت نبوی» در اواخر قرن اول و نقد آن". فصلنامه پژوهش دینی، 35 ، 1397، 5-30. magiran.com/p1804112
Majid Maaref Dr; Zeinab Shayestehfar. "Juynboll's View on Dating the Term  Prophetic Tradition back to the Late First Century and its Criticism", pazhouhesh dini, 35, 2018, 5-30. magiran.com/p1804112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال