ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره علی بیگی نژاد، حبیبه احمدی پور ، زهرا امینیان، (1396). الگوی آسیب های ناشی از خشونت های بین فردی در افراد ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر کرمان در طی سال های 1390 تا 1392، فصلنامه بهداشت و توسعه، 6(4)، 259-267. magiran.com/p1804166
Zohreh Alibeyginejad, Habibeh Ahmadipour , Zahra Aminian, (2018). The Patterns of Injuries Caused by Interpersonal Violence among Cases Referred to Kerman Legal Medicine Organization during 2011 to 2013, Health and Development Journal, 6(4), 259-267. magiran.com/p1804166
زهره علی بیگی نژاد، حبیبه احمدی پور ، زهرا امینیان، الگوی آسیب های ناشی از خشونت های بین فردی در افراد ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر کرمان در طی سال های 1390 تا 1392. فصلنامه بهداشت و توسعه، 1396؛ 6(4): 259-267. magiran.com/p1804166
Zohreh Alibeyginejad, Habibeh Ahmadipour , Zahra Aminian, The Patterns of Injuries Caused by Interpersonal Violence among Cases Referred to Kerman Legal Medicine Organization during 2011 to 2013, Health and Development Journal, 2018; 6(4): 259-267. magiran.com/p1804166
زهره علی بیگی نژاد، حبیبه احمدی پور ، زهرا امینیان، "الگوی آسیب های ناشی از خشونت های بین فردی در افراد ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر کرمان در طی سال های 1390 تا 1392"، فصلنامه بهداشت و توسعه 6، شماره 4 (1396): 259-267. magiran.com/p1804166
Zohreh Alibeyginejad, Habibeh Ahmadipour , Zahra Aminian, "The Patterns of Injuries Caused by Interpersonal Violence among Cases Referred to Kerman Legal Medicine Organization during 2011 to 2013", Health and Development Journal 6, no.4 (2018): 259-267. magiran.com/p1804166
زهره علی بیگی نژاد، حبیبه احمدی پور ، زهرا امینیان، (1396). 'الگوی آسیب های ناشی از خشونت های بین فردی در افراد ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر کرمان در طی سال های 1390 تا 1392'، فصلنامه بهداشت و توسعه، 6(4)، صص.259-267. magiran.com/p1804166
Zohreh Alibeyginejad, Habibeh Ahmadipour , Zahra Aminian, (2018). 'The Patterns of Injuries Caused by Interpersonal Violence among Cases Referred to Kerman Legal Medicine Organization during 2011 to 2013', Health and Development Journal, 6(4), pp.259-267. magiran.com/p1804166
زهره علی بیگی نژاد؛ حبیبه احمدی پور ؛ زهرا امینیان. "الگوی آسیب های ناشی از خشونت های بین فردی در افراد ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر کرمان در طی سال های 1390 تا 1392". فصلنامه بهداشت و توسعه، 6 ،4 ، 1396، 259-267. magiran.com/p1804166
Zohreh Alibeyginejad; Habibeh Ahmadipour ; Zahra Aminian. "The Patterns of Injuries Caused by Interpersonal Violence among Cases Referred to Kerman Legal Medicine Organization during 2011 to 2013", Health and Development Journal, 6, 4, 2018, 259-267. magiran.com/p1804166
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال