ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه جهانی افتخاری، نوشین پیمان ، حسن دوستی، (1396). تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی و سواد سلامت بر سبک زندگی سالم زنان داوطلب سلامت شهرستان نیشابور، فصلنامه بهداشت و توسعه، 6(4)، 302-313. magiran.com/p1804187
Masoomeh Jahani Eftekhari, Nooshin Peyman , Hassan Doosti, (2018). The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female Health Volunteers of Neyshabur, Iran, Health and Development Journal, 6(4), 302-313. magiran.com/p1804187
معصومه جهانی افتخاری، نوشین پیمان ، حسن دوستی، تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی و سواد سلامت بر سبک زندگی سالم زنان داوطلب سلامت شهرستان نیشابور. فصلنامه بهداشت و توسعه، 1396؛ 6(4): 302-313. magiran.com/p1804187
Masoomeh Jahani Eftekhari, Nooshin Peyman , Hassan Doosti, The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female Health Volunteers of Neyshabur, Iran, Health and Development Journal, 2018; 6(4): 302-313. magiran.com/p1804187
معصومه جهانی افتخاری، نوشین پیمان ، حسن دوستی، "تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی و سواد سلامت بر سبک زندگی سالم زنان داوطلب سلامت شهرستان نیشابور"، فصلنامه بهداشت و توسعه 6، شماره 4 (1396): 302-313. magiran.com/p1804187
Masoomeh Jahani Eftekhari, Nooshin Peyman , Hassan Doosti, "The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female Health Volunteers of Neyshabur, Iran", Health and Development Journal 6, no.4 (2018): 302-313. magiran.com/p1804187
معصومه جهانی افتخاری، نوشین پیمان ، حسن دوستی، (1396). 'تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی و سواد سلامت بر سبک زندگی سالم زنان داوطلب سلامت شهرستان نیشابور'، فصلنامه بهداشت و توسعه، 6(4)، صص.302-313. magiran.com/p1804187
Masoomeh Jahani Eftekhari, Nooshin Peyman , Hassan Doosti, (2018). 'The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female Health Volunteers of Neyshabur, Iran', Health and Development Journal, 6(4), pp.302-313. magiran.com/p1804187
معصومه جهانی افتخاری؛ نوشین پیمان ؛ حسن دوستی. "تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی و سواد سلامت بر سبک زندگی سالم زنان داوطلب سلامت شهرستان نیشابور". فصلنامه بهداشت و توسعه، 6 ،4 ، 1396، 302-313. magiran.com/p1804187
Masoomeh Jahani Eftekhari; Nooshin Peyman ; Hassan Doosti. "The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female Health Volunteers of Neyshabur, Iran", Health and Development Journal, 6, 4, 2018, 302-313. magiran.com/p1804187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال