ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر حبوبی، نسرین اسدی ، فاطمه کمری قنواتی، سحر باهری، (1396). بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی و اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار در کارکنان شرکت فولاد کاویان اهواز، فصلنامه بهداشت و توسعه، 6(4)، 323-332. magiran.com/p1804189
Naser Hoboubi, Nasrin Asadi , Fatemeh Kamari Ghanavati, Sahar Baheri, (2018). The Association between Mental Workload and Work-related Musculoskeletal Disorders in Workers of Ahvaz Kavian Steel Company, Health and Development Journal, 6(4), 323-332. magiran.com/p1804189
ناصر حبوبی، نسرین اسدی ، فاطمه کمری قنواتی، سحر باهری، بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی و اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار در کارکنان شرکت فولاد کاویان اهواز. فصلنامه بهداشت و توسعه، 1396؛ 6(4): 323-332. magiran.com/p1804189
Naser Hoboubi, Nasrin Asadi , Fatemeh Kamari Ghanavati, Sahar Baheri, The Association between Mental Workload and Work-related Musculoskeletal Disorders in Workers of Ahvaz Kavian Steel Company, Health and Development Journal, 2018; 6(4): 323-332. magiran.com/p1804189
ناصر حبوبی، نسرین اسدی ، فاطمه کمری قنواتی، سحر باهری، "بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی و اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار در کارکنان شرکت فولاد کاویان اهواز"، فصلنامه بهداشت و توسعه 6، شماره 4 (1396): 323-332. magiran.com/p1804189
Naser Hoboubi, Nasrin Asadi , Fatemeh Kamari Ghanavati, Sahar Baheri, "The Association between Mental Workload and Work-related Musculoskeletal Disorders in Workers of Ahvaz Kavian Steel Company", Health and Development Journal 6, no.4 (2018): 323-332. magiran.com/p1804189
ناصر حبوبی، نسرین اسدی ، فاطمه کمری قنواتی، سحر باهری، (1396). 'بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی و اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار در کارکنان شرکت فولاد کاویان اهواز'، فصلنامه بهداشت و توسعه، 6(4)، صص.323-332. magiran.com/p1804189
Naser Hoboubi, Nasrin Asadi , Fatemeh Kamari Ghanavati, Sahar Baheri, (2018). 'The Association between Mental Workload and Work-related Musculoskeletal Disorders in Workers of Ahvaz Kavian Steel Company', Health and Development Journal, 6(4), pp.323-332. magiran.com/p1804189
ناصر حبوبی؛ نسرین اسدی ؛ فاطمه کمری قنواتی؛ سحر باهری. "بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی و اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار در کارکنان شرکت فولاد کاویان اهواز". فصلنامه بهداشت و توسعه، 6 ،4 ، 1396، 323-332. magiran.com/p1804189
Naser Hoboubi; Nasrin Asadi ; Fatemeh Kamari Ghanavati; Sahar Baheri. "The Association between Mental Workload and Work-related Musculoskeletal Disorders in Workers of Ahvaz Kavian Steel Company", Health and Development Journal, 6, 4, 2018, 323-332. magiran.com/p1804189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال