ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا پورنارانی، لاله حسنی، تیمور آقاملایی، شکرالله محسنی، (1396). تاثیر برنامه آموزش تغذیه بر مصرف منظم صبحانه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در دانش آموزان شهر جیرفت، فصلنامه بهداشت و توسعه، 6(4)، 333-343. magiran.com/p1804190
Reza Purnarani, Laleh Hassani , Teaymur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni, (2018). The Effect of a Trans-theoretical model- based Education on Regular Consumption of Breakfast in Jiroft Students, Health and Development Journal, 6(4), 333-343. magiran.com/p1804190
رضا پورنارانی، لاله حسنی، تیمور آقاملایی، شکرالله محسنی، تاثیر برنامه آموزش تغذیه بر مصرف منظم صبحانه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در دانش آموزان شهر جیرفت. فصلنامه بهداشت و توسعه، 1396؛ 6(4): 333-343. magiran.com/p1804190
Reza Purnarani, Laleh Hassani , Teaymur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni, The Effect of a Trans-theoretical model- based Education on Regular Consumption of Breakfast in Jiroft Students, Health and Development Journal, 2018; 6(4): 333-343. magiran.com/p1804190
رضا پورنارانی، لاله حسنی، تیمور آقاملایی، شکرالله محسنی، "تاثیر برنامه آموزش تغذیه بر مصرف منظم صبحانه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در دانش آموزان شهر جیرفت"، فصلنامه بهداشت و توسعه 6، شماره 4 (1396): 333-343. magiran.com/p1804190
Reza Purnarani, Laleh Hassani , Teaymur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni, "The Effect of a Trans-theoretical model- based Education on Regular Consumption of Breakfast in Jiroft Students", Health and Development Journal 6, no.4 (2018): 333-343. magiran.com/p1804190
رضا پورنارانی، لاله حسنی، تیمور آقاملایی، شکرالله محسنی، (1396). 'تاثیر برنامه آموزش تغذیه بر مصرف منظم صبحانه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در دانش آموزان شهر جیرفت'، فصلنامه بهداشت و توسعه، 6(4)، صص.333-343. magiran.com/p1804190
Reza Purnarani, Laleh Hassani , Teaymur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni, (2018). 'The Effect of a Trans-theoretical model- based Education on Regular Consumption of Breakfast in Jiroft Students', Health and Development Journal, 6(4), pp.333-343. magiran.com/p1804190
رضا پورنارانی؛ لاله حسنی؛ تیمور آقاملایی؛ شکرالله محسنی. "تاثیر برنامه آموزش تغذیه بر مصرف منظم صبحانه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در دانش آموزان شهر جیرفت". فصلنامه بهداشت و توسعه، 6 ،4 ، 1396، 333-343. magiran.com/p1804190
Reza Purnarani; Laleh Hassani ; Teaymur Aghamolaei; Shokrollah Mohseni. "The Effect of a Trans-theoretical model- based Education on Regular Consumption of Breakfast in Jiroft Students", Health and Development Journal, 6, 4, 2018, 333-343. magiran.com/p1804190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال