ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ضیاء الدین باده یان، معصومه منصوری ، حجت الله سنجابی، (1396). تعیین ارزش اقتصادی برخی از مهم ترین کارکردها و خدمات جنگل های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان لرستان)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(2)، 353-363. magiran.com/p1804335
Ziaedin Badehian, Masoumeh Mansouri , Hojatolah Sanjabi, (2017). Economic valuation of some of the most important functions and services of Quercus forests in the centeral Zagros (Case study: Lorestan province), Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(2), 353-363. magiran.com/p1804335
ضیاء الدین باده یان، معصومه منصوری ، حجت الله سنجابی، تعیین ارزش اقتصادی برخی از مهم ترین کارکردها و خدمات جنگل های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان لرستان). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1396؛ 19(2): 353-363. magiran.com/p1804335
Ziaedin Badehian, Masoumeh Mansouri , Hojatolah Sanjabi, Economic valuation of some of the most important functions and services of Quercus forests in the centeral Zagros (Case study: Lorestan province), Journal of Environmental Sciences and Technology, 2017; 19(2): 353-363. magiran.com/p1804335
ضیاء الدین باده یان، معصومه منصوری ، حجت الله سنجابی، "تعیین ارزش اقتصادی برخی از مهم ترین کارکردها و خدمات جنگل های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان لرستان)"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 19، شماره 2 (1396): 353-363. magiran.com/p1804335
Ziaedin Badehian, Masoumeh Mansouri , Hojatolah Sanjabi, "Economic valuation of some of the most important functions and services of Quercus forests in the centeral Zagros (Case study: Lorestan province)", Journal of Environmental Sciences and Technology 19, no.2 (2017): 353-363. magiran.com/p1804335
ضیاء الدین باده یان، معصومه منصوری ، حجت الله سنجابی، (1396). 'تعیین ارزش اقتصادی برخی از مهم ترین کارکردها و خدمات جنگل های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان لرستان)'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(2)، صص.353-363. magiran.com/p1804335
Ziaedin Badehian, Masoumeh Mansouri , Hojatolah Sanjabi, (2017). 'Economic valuation of some of the most important functions and services of Quercus forests in the centeral Zagros (Case study: Lorestan province)', Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(2), pp.353-363. magiran.com/p1804335
ضیاء الدین باده یان؛ معصومه منصوری ؛ حجت الله سنجابی. "تعیین ارزش اقتصادی برخی از مهم ترین کارکردها و خدمات جنگل های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان لرستان)". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19 ،2 ، 1396، 353-363. magiran.com/p1804335
Ziaedin Badehian; Masoumeh Mansouri ; Hojatolah Sanjabi. "Economic valuation of some of the most important functions and services of Quercus forests in the centeral Zagros (Case study: Lorestan province)", Journal of Environmental Sciences and Technology, 19, 2, 2017, 353-363. magiran.com/p1804335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال