ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه سنجری، سحر رضایان ، سیدعلی جوزی، (1397). ارزیابی خطر محیط زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش های تطبیقی JSA و ETBA، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(2)، 93-102. magiran.com/p1804358
Samaneh Sanjari, Sahar Rezaian , Seyed Ali Jozi, (2018). Environmental Risk Assessment of Sponge Iron production unit in Khorasan Steel Company Using Comparative Methods ETBA and JSA, Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(2), 93-102. magiran.com/p1804358
سمانه سنجری، سحر رضایان ، سیدعلی جوزی، ارزیابی خطر محیط زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش های تطبیقی JSA و ETBA. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1397؛ 19(2): 93-102. magiran.com/p1804358
Samaneh Sanjari, Sahar Rezaian , Seyed Ali Jozi, Environmental Risk Assessment of Sponge Iron production unit in Khorasan Steel Company Using Comparative Methods ETBA and JSA, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2018; 19(2): 93-102. magiran.com/p1804358
سمانه سنجری، سحر رضایان ، سیدعلی جوزی، "ارزیابی خطر محیط زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش های تطبیقی JSA و ETBA"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 19، شماره 2 (1397): 93-102. magiran.com/p1804358
Samaneh Sanjari, Sahar Rezaian , Seyed Ali Jozi, "Environmental Risk Assessment of Sponge Iron production unit in Khorasan Steel Company Using Comparative Methods ETBA and JSA", Journal of Environmental Sciences and Technology 19, no.2 (2018): 93-102. magiran.com/p1804358
سمانه سنجری، سحر رضایان ، سیدعلی جوزی، (1397). 'ارزیابی خطر محیط زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش های تطبیقی JSA و ETBA'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(2)، صص.93-102. magiran.com/p1804358
Samaneh Sanjari, Sahar Rezaian , Seyed Ali Jozi, (2018). 'Environmental Risk Assessment of Sponge Iron production unit in Khorasan Steel Company Using Comparative Methods ETBA and JSA', Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(2), pp.93-102. magiran.com/p1804358
سمانه سنجری؛ سحر رضایان ؛ سیدعلی جوزی. "ارزیابی خطر محیط زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش های تطبیقی JSA و ETBA". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19 ،2 ، 1397، 93-102. magiran.com/p1804358
Samaneh Sanjari; Sahar Rezaian ; Seyed Ali Jozi. "Environmental Risk Assessment of Sponge Iron production unit in Khorasan Steel Company Using Comparative Methods ETBA and JSA", Journal of Environmental Sciences and Technology, 19, 2, 2018, 93-102. magiran.com/p1804358
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال