ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین حسینی، مریم طبیبی، حمیدرضا پردلی، رضا نجف پور، فاطمه کریمی، سجاد یزدان ستاد ، (1396). جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب صنعتی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(2)، 27-38. magiran.com/p1804364
Seyed Hossein Hosseini, Maryam Tabibi, Hamidreza Pordeli, Reza Najafpour, Fatemeh Karimi, Sajjad Yazdansetad , (2017). Isolation and molecular identification of the bacteria involved in removing phosphate from industrial wastewater, Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(2), 27-38. magiran.com/p1804364
سید حسین حسینی، مریم طبیبی، حمیدرضا پردلی، رضا نجف پور، فاطمه کریمی، سجاد یزدان ستاد ، جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب صنعتی. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1396؛ 19(2): 27-38. magiran.com/p1804364
Seyed Hossein Hosseini, Maryam Tabibi, Hamidreza Pordeli, Reza Najafpour, Fatemeh Karimi, Sajjad Yazdansetad , Isolation and molecular identification of the bacteria involved in removing phosphate from industrial wastewater, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2017; 19(2): 27-38. magiran.com/p1804364
سید حسین حسینی، مریم طبیبی، حمیدرضا پردلی، رضا نجف پور، فاطمه کریمی، سجاد یزدان ستاد ، "جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب صنعتی"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 19، شماره 2 (1396): 27-38. magiran.com/p1804364
Seyed Hossein Hosseini, Maryam Tabibi, Hamidreza Pordeli, Reza Najafpour, Fatemeh Karimi, Sajjad Yazdansetad , "Isolation and molecular identification of the bacteria involved in removing phosphate from industrial wastewater", Journal of Environmental Sciences and Technology 19, no.2 (2017): 27-38. magiran.com/p1804364
سید حسین حسینی، مریم طبیبی، حمیدرضا پردلی، رضا نجف پور، فاطمه کریمی، سجاد یزدان ستاد ، (1396). 'جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب صنعتی'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(2)، صص.27-38. magiran.com/p1804364
Seyed Hossein Hosseini, Maryam Tabibi, Hamidreza Pordeli, Reza Najafpour, Fatemeh Karimi, Sajjad Yazdansetad , (2017). 'Isolation and molecular identification of the bacteria involved in removing phosphate from industrial wastewater', Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(2), pp.27-38. magiran.com/p1804364
سید حسین حسینی؛ مریم طبیبی؛ حمیدرضا پردلی؛ رضا نجف پور؛ فاطمه کریمی؛ سجاد یزدان ستاد . "جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب صنعتی". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19 ،2 ، 1396، 27-38. magiran.com/p1804364
Seyed Hossein Hosseini; Maryam Tabibi; Hamidreza Pordeli; Reza Najafpour; Fatemeh Karimi; Sajjad Yazdansetad . "Isolation and molecular identification of the bacteria involved in removing phosphate from industrial wastewater", Journal of Environmental Sciences and Technology, 19, 2, 2017, 27-38. magiran.com/p1804364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال