ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سپیده گوهری تابان، ایرج امیری، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، مهناز یاونگی، الهام خانلرزاده، طیبه آرتیمانی ، (1396). بیان ADAMTS-1در سلول های کومولوس: بیومارکری برای تعیین بلوغ اووسیت، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 24(4)، 263-269. magiran.com/p1804382
Sepide Gohari Taban, Iraj Amiri, Massoud Saidijam, Sara Soleimani Asl, Mahnaz Yavangi, Elham Khanlarzadeh, Tayebe Artimani , (2018). ADAMTS-1 Expression in Cumulus Cells: A Biomarker for Oocyte Maturity, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 24(4), 263-269. magiran.com/p1804382
سپیده گوهری تابان، ایرج امیری، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، مهناز یاونگی، الهام خانلرزاده، طیبه آرتیمانی ، بیان ADAMTS-1در سلول های کومولوس: بیومارکری برای تعیین بلوغ اووسیت. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1396؛ 24(4): 263-269. magiran.com/p1804382
Sepide Gohari Taban, Iraj Amiri, Massoud Saidijam, Sara Soleimani Asl, Mahnaz Yavangi, Elham Khanlarzadeh, Tayebe Artimani , ADAMTS-1 Expression in Cumulus Cells: A Biomarker for Oocyte Maturity, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2018; 24(4): 263-269. magiran.com/p1804382
سپیده گوهری تابان، ایرج امیری، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، مهناز یاونگی، الهام خانلرزاده، طیبه آرتیمانی ، "بیان ADAMTS-1در سلول های کومولوس: بیومارکری برای تعیین بلوغ اووسیت"، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 24، شماره 4 (1396): 263-269. magiran.com/p1804382
Sepide Gohari Taban, Iraj Amiri, Massoud Saidijam, Sara Soleimani Asl, Mahnaz Yavangi, Elham Khanlarzadeh, Tayebe Artimani , "ADAMTS-1 Expression in Cumulus Cells: A Biomarker for Oocyte Maturity", Avicenna Journal of Clinical Medicine 24, no.4 (2018): 263-269. magiran.com/p1804382
سپیده گوهری تابان، ایرج امیری، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، مهناز یاونگی، الهام خانلرزاده، طیبه آرتیمانی ، (1396). 'بیان ADAMTS-1در سلول های کومولوس: بیومارکری برای تعیین بلوغ اووسیت'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 24(4)، صص.263-269. magiran.com/p1804382
Sepide Gohari Taban, Iraj Amiri, Massoud Saidijam, Sara Soleimani Asl, Mahnaz Yavangi, Elham Khanlarzadeh, Tayebe Artimani , (2018). 'ADAMTS-1 Expression in Cumulus Cells: A Biomarker for Oocyte Maturity', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 24(4), pp.263-269. magiran.com/p1804382
سپیده گوهری تابان؛ ایرج امیری؛ مسعود سعیدی جم؛ سارا سلیمانی اصل؛ مهناز یاونگی؛ الهام خانلرزاده؛ طیبه آرتیمانی . "بیان ADAMTS-1در سلول های کومولوس: بیومارکری برای تعیین بلوغ اووسیت". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 24 ،4 ، 1396، 263-269. magiran.com/p1804382
Sepide Gohari Taban; Iraj Amiri; Massoud Saidijam; Sara Soleimani Asl; Mahnaz Yavangi; Elham Khanlarzadeh; Tayebe Artimani . "ADAMTS-1 Expression in Cumulus Cells: A Biomarker for Oocyte Maturity", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 24, 4, 2018, 263-269. magiran.com/p1804382
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال