ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره رئیسی ، بیژن مرادی، جواد فتاحی مقدم، (1396). عملکرد و ترکیب معدنی برگ و میوه کیوی در روش های مختلف کوددهی، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 31(4)، 473-483. magiran.com/p1804407
T. Raiesi , B. Moradi, J. Fattahi Moghadam, (2018). Yield and Leaf Mineral Compositions of Kiwifruit According to Different Fertilization Methods, Iranian Journal of Soil Research, 31(4), 473-483. magiran.com/p1804407
طاهره رئیسی ، بیژن مرادی، جواد فتاحی مقدم، عملکرد و ترکیب معدنی برگ و میوه کیوی در روش های مختلف کوددهی. نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 1396؛ 31(4): 473-483. magiran.com/p1804407
T. Raiesi , B. Moradi, J. Fattahi Moghadam, Yield and Leaf Mineral Compositions of Kiwifruit According to Different Fertilization Methods, Iranian Journal of Soil Research, 2018; 31(4): 473-483. magiran.com/p1804407
طاهره رئیسی ، بیژن مرادی، جواد فتاحی مقدم، "عملکرد و ترکیب معدنی برگ و میوه کیوی در روش های مختلف کوددهی"، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 31، شماره 4 (1396): 473-483. magiran.com/p1804407
T. Raiesi , B. Moradi, J. Fattahi Moghadam, "Yield and Leaf Mineral Compositions of Kiwifruit According to Different Fertilization Methods", Iranian Journal of Soil Research 31, no.4 (2018): 473-483. magiran.com/p1804407
طاهره رئیسی ، بیژن مرادی، جواد فتاحی مقدم، (1396). 'عملکرد و ترکیب معدنی برگ و میوه کیوی در روش های مختلف کوددهی'، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 31(4)، صص.473-483. magiran.com/p1804407
T. Raiesi , B. Moradi, J. Fattahi Moghadam, (2018). 'Yield and Leaf Mineral Compositions of Kiwifruit According to Different Fertilization Methods', Iranian Journal of Soil Research, 31(4), pp.473-483. magiran.com/p1804407
طاهره رئیسی ؛ بیژن مرادی؛ جواد فتاحی مقدم. "عملکرد و ترکیب معدنی برگ و میوه کیوی در روش های مختلف کوددهی". نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 31 ،4 ، 1396، 473-483. magiran.com/p1804407
T. Raiesi ; B. Moradi; J. Fattahi Moghadam. "Yield and Leaf Mineral Compositions of Kiwifruit According to Different Fertilization Methods", Iranian Journal of Soil Research, 31, 4, 2018, 473-483. magiran.com/p1804407
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال