ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیلین عاشوری راد، راضیه رحیمی، بهمن شمس اسفند آباد، (1397). مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در پارک ملی سرخه حصار تهران، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(4)، 193-207. magiran.com/p1804461
Aylin Ashouri Rad, Razieh Rahimi, Bahman Shams Esfandabad, (2018). Modeling habitat suitability for Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa) in Sorkheh Hesar national park, Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(4), 193-207. magiran.com/p1804461
آیلین عاشوری راد، راضیه رحیمی، بهمن شمس اسفند آباد، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در پارک ملی سرخه حصار تهران. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1397؛ 19(4): 193-207. magiran.com/p1804461
Aylin Ashouri Rad, Razieh Rahimi, Bahman Shams Esfandabad, Modeling habitat suitability for Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa) in Sorkheh Hesar national park, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2018; 19(4): 193-207. magiran.com/p1804461
آیلین عاشوری راد، راضیه رحیمی، بهمن شمس اسفند آباد، "مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در پارک ملی سرخه حصار تهران"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 19، شماره 4 (1397): 193-207. magiran.com/p1804461
Aylin Ashouri Rad, Razieh Rahimi, Bahman Shams Esfandabad, "Modeling habitat suitability for Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa) in Sorkheh Hesar national park", Journal of Environmental Sciences and Technology 19, no.4 (2018): 193-207. magiran.com/p1804461
آیلین عاشوری راد، راضیه رحیمی، بهمن شمس اسفند آباد، (1397). 'مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در پارک ملی سرخه حصار تهران'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(4)، صص.193-207. magiran.com/p1804461
Aylin Ashouri Rad, Razieh Rahimi, Bahman Shams Esfandabad, (2018). 'Modeling habitat suitability for Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa) in Sorkheh Hesar national park', Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(4), pp.193-207. magiran.com/p1804461
آیلین عاشوری راد؛ راضیه رحیمی؛ بهمن شمس اسفند آباد. "مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در پارک ملی سرخه حصار تهران". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19 ،4 ، 1397، 193-207. magiran.com/p1804461
Aylin Ashouri Rad; Razieh Rahimi; Bahman Shams Esfandabad. "Modeling habitat suitability for Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa) in Sorkheh Hesar national park", Journal of Environmental Sciences and Technology, 19, 4, 2018, 193-207. magiran.com/p1804461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال