ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی نظرپور، پوریا سعادتی وقار ، احمد حیدری، (1396). بهبود کالبد سکونتگاه های دانشجویی در جهت افزایش اجتماع پذیری با تکیه بر روش نحو فضا، نمونه موردی: خوابگاه دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 10(21)، 247-265. magiran.com/p1804493
Mohammad Taghi Nazarpoor, Pooria Saadati Vaghar , Ahmad Heidari, (2018). Development of Dormitory Physics Regarding to the Sociability by Using Space Syntax Methodology, Case Study: Hakim Sabzevari Dormitory in Sabzevar University, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 10(21), 247-265. magiran.com/p1804493
محمدتقی نظرپور، پوریا سعادتی وقار ، احمد حیدری، بهبود کالبد سکونتگاه های دانشجویی در جهت افزایش اجتماع پذیری با تکیه بر روش نحو فضا، نمونه موردی: خوابگاه دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1396؛ 10(21): 247-265. magiran.com/p1804493
Mohammad Taghi Nazarpoor, Pooria Saadati Vaghar , Ahmad Heidari, Development of Dormitory Physics Regarding to the Sociability by Using Space Syntax Methodology, Case Study: Hakim Sabzevari Dormitory in Sabzevar University, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2018; 10(21): 247-265. magiran.com/p1804493
محمدتقی نظرپور، پوریا سعادتی وقار ، احمد حیدری، "بهبود کالبد سکونتگاه های دانشجویی در جهت افزایش اجتماع پذیری با تکیه بر روش نحو فضا، نمونه موردی: خوابگاه دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 10، شماره 21 (1396): 247-265. magiran.com/p1804493
Mohammad Taghi Nazarpoor, Pooria Saadati Vaghar , Ahmad Heidari, "Development of Dormitory Physics Regarding to the Sociability by Using Space Syntax Methodology, Case Study: Hakim Sabzevari Dormitory in Sabzevar University", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 10, no.21 (2018): 247-265. magiran.com/p1804493
محمدتقی نظرپور، پوریا سعادتی وقار ، احمد حیدری، (1396). 'بهبود کالبد سکونتگاه های دانشجویی در جهت افزایش اجتماع پذیری با تکیه بر روش نحو فضا، نمونه موردی: خوابگاه دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 10(21)، صص.247-265. magiran.com/p1804493
Mohammad Taghi Nazarpoor, Pooria Saadati Vaghar , Ahmad Heidari, (2018). 'Development of Dormitory Physics Regarding to the Sociability by Using Space Syntax Methodology, Case Study: Hakim Sabzevari Dormitory in Sabzevar University', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 10(21), pp.247-265. magiran.com/p1804493
محمدتقی نظرپور؛ پوریا سعادتی وقار ؛ احمد حیدری. "بهبود کالبد سکونتگاه های دانشجویی در جهت افزایش اجتماع پذیری با تکیه بر روش نحو فضا، نمونه موردی: خوابگاه دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 10 ،21 ، 1396، 247-265. magiran.com/p1804493
Mohammad Taghi Nazarpoor; Pooria Saadati Vaghar ; Ahmad Heidari. "Development of Dormitory Physics Regarding to the Sociability by Using Space Syntax Methodology, Case Study: Hakim Sabzevari Dormitory in Sabzevar University", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 10, 21, 2018, 247-265. magiran.com/p1804493
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال