ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خشایار امیرحسینی، محمد محمدی ، سیدحمیدرضا پسندیده، (1397). مدل سازی و حل یک مسئله موجودی چند محصولی با درنظرگرفتن وجود اقلام معیوب در محموله های سفارشی و گزینه های خرید یا تعمیر، نشریه مهندسی صنایع، 51(4)، 405-416. magiran.com/p1804705
Khashayar Amirhosseini, Mohammad Mohammadi , Seyed Hamidreza Pasandideh, (2018). Modeling and Solving a Multi-product Economic Order Quantity Problem with Imperfect Items and Emergency Buy or Repair Options, Journal of Industrial Engineering, 51(4), 405-416. magiran.com/p1804705
خشایار امیرحسینی، محمد محمدی ، سیدحمیدرضا پسندیده، مدل سازی و حل یک مسئله موجودی چند محصولی با درنظرگرفتن وجود اقلام معیوب در محموله های سفارشی و گزینه های خرید یا تعمیر. نشریه مهندسی صنایع، 1397؛ 51(4): 405-416. magiran.com/p1804705
Khashayar Amirhosseini, Mohammad Mohammadi , Seyed Hamidreza Pasandideh, Modeling and Solving a Multi-product Economic Order Quantity Problem with Imperfect Items and Emergency Buy or Repair Options, Journal of Industrial Engineering, 2018; 51(4): 405-416. magiran.com/p1804705
خشایار امیرحسینی، محمد محمدی ، سیدحمیدرضا پسندیده، "مدل سازی و حل یک مسئله موجودی چند محصولی با درنظرگرفتن وجود اقلام معیوب در محموله های سفارشی و گزینه های خرید یا تعمیر"، نشریه مهندسی صنایع 51، شماره 4 (1397): 405-416. magiran.com/p1804705
Khashayar Amirhosseini, Mohammad Mohammadi , Seyed Hamidreza Pasandideh, "Modeling and Solving a Multi-product Economic Order Quantity Problem with Imperfect Items and Emergency Buy or Repair Options", Journal of Industrial Engineering 51, no.4 (2018): 405-416. magiran.com/p1804705
خشایار امیرحسینی، محمد محمدی ، سیدحمیدرضا پسندیده، (1397). 'مدل سازی و حل یک مسئله موجودی چند محصولی با درنظرگرفتن وجود اقلام معیوب در محموله های سفارشی و گزینه های خرید یا تعمیر'، نشریه مهندسی صنایع، 51(4)، صص.405-416. magiran.com/p1804705
Khashayar Amirhosseini, Mohammad Mohammadi , Seyed Hamidreza Pasandideh, (2018). 'Modeling and Solving a Multi-product Economic Order Quantity Problem with Imperfect Items and Emergency Buy or Repair Options', Journal of Industrial Engineering, 51(4), pp.405-416. magiran.com/p1804705
خشایار امیرحسینی؛ محمد محمدی ؛ سیدحمیدرضا پسندیده. "مدل سازی و حل یک مسئله موجودی چند محصولی با درنظرگرفتن وجود اقلام معیوب در محموله های سفارشی و گزینه های خرید یا تعمیر". نشریه مهندسی صنایع، 51 ،4 ، 1397، 405-416. magiran.com/p1804705
Khashayar Amirhosseini; Mohammad Mohammadi ; Seyed Hamidreza Pasandideh. "Modeling and Solving a Multi-product Economic Order Quantity Problem with Imperfect Items and Emergency Buy or Repair Options", Journal of Industrial Engineering, 51, 4, 2018, 405-416. magiran.com/p1804705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال