ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدناصر شرافت جهرمی، حسین صمصامی، اباذر کریمی راهجردی، (1390). برآورد تولید بهینه نفت خام ایران و سرمایه گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 2(5)، 1-37. magiran.com/p1804823
Mohammad Naser Sherafat, Hossein Samsami, Abazar Karimi Rahjerdi, (2011). Estimating Optimum Crude Oil Production and the Annual Needed Investment for Iran on the Horizon Of Twenty Years, Journal of Economics and Modeling, 2(5), 1-37. magiran.com/p1804823
محمدناصر شرافت جهرمی، حسین صمصامی، اباذر کریمی راهجردی، برآورد تولید بهینه نفت خام ایران و سرمایه گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 1390؛ 2(5): 1-37. magiran.com/p1804823
Mohammad Naser Sherafat, Hossein Samsami, Abazar Karimi Rahjerdi, Estimating Optimum Crude Oil Production and the Annual Needed Investment for Iran on the Horizon Of Twenty Years, Journal of Economics and Modeling, 2011; 2(5): 1-37. magiran.com/p1804823
محمدناصر شرافت جهرمی، حسین صمصامی، اباذر کریمی راهجردی، "برآورد تولید بهینه نفت خام ایران و سرمایه گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 2، شماره 5 (1390): 1-37. magiran.com/p1804823
Mohammad Naser Sherafat, Hossein Samsami, Abazar Karimi Rahjerdi, "Estimating Optimum Crude Oil Production and the Annual Needed Investment for Iran on the Horizon Of Twenty Years", Journal of Economics and Modeling 2, no.5 (2011): 1-37. magiran.com/p1804823
محمدناصر شرافت جهرمی، حسین صمصامی، اباذر کریمی راهجردی، (1390). 'برآورد تولید بهینه نفت خام ایران و سرمایه گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله'، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 2(5)، صص.1-37. magiran.com/p1804823
Mohammad Naser Sherafat, Hossein Samsami, Abazar Karimi Rahjerdi, (2011). 'Estimating Optimum Crude Oil Production and the Annual Needed Investment for Iran on the Horizon Of Twenty Years', Journal of Economics and Modeling, 2(5), pp.1-37. magiran.com/p1804823
محمدناصر شرافت جهرمی؛ حسین صمصامی؛ اباذر کریمی راهجردی. "برآورد تولید بهینه نفت خام ایران و سرمایه گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 2 ،5 ، 1390، 1-37. magiran.com/p1804823
Mohammad Naser Sherafat; Hossein Samsami; Abazar Karimi Rahjerdi. "Estimating Optimum Crude Oil Production and the Annual Needed Investment for Iran on the Horizon Of Twenty Years", Journal of Economics and Modeling, 2, 5, 2011, 1-37. magiran.com/p1804823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال