ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هوشنگ نایبی، سعید معید فر، سید حسین سراج زاده، ایرج فیضی ، (1396). تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوه های اندازهگیری، فصلنامه رفاه اجتماعی، 17(66)، 9-52. magiran.com/p1805075
Hoshang Nayebi, Said Moeidfar, Seyed Hossien Serajzadeh, Iraj Faizi , (2017). Anomie Theory of Durkheim and Merton, imilarities, Differences and Methods of Measurement, Social Welfare Quarterly, 17(66), 9-52. magiran.com/p1805075
هوشنگ نایبی، سعید معید فر، سید حسین سراج زاده، ایرج فیضی ، تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوه های اندازهگیری. فصلنامه رفاه اجتماعی، 1396؛ 17(66): 9-52. magiran.com/p1805075
Hoshang Nayebi, Said Moeidfar, Seyed Hossien Serajzadeh, Iraj Faizi , Anomie Theory of Durkheim and Merton, imilarities, Differences and Methods of Measurement, Social Welfare Quarterly, 2017; 17(66): 9-52. magiran.com/p1805075
هوشنگ نایبی، سعید معید فر، سید حسین سراج زاده، ایرج فیضی ، "تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوه های اندازهگیری"، فصلنامه رفاه اجتماعی 17، شماره 66 (1396): 9-52. magiran.com/p1805075
Hoshang Nayebi, Said Moeidfar, Seyed Hossien Serajzadeh, Iraj Faizi , "Anomie Theory of Durkheim and Merton, imilarities, Differences and Methods of Measurement", Social Welfare Quarterly 17, no.66 (2017): 9-52. magiran.com/p1805075
هوشنگ نایبی، سعید معید فر، سید حسین سراج زاده، ایرج فیضی ، (1396). 'تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوه های اندازهگیری'، فصلنامه رفاه اجتماعی، 17(66)، صص.9-52. magiran.com/p1805075
Hoshang Nayebi, Said Moeidfar, Seyed Hossien Serajzadeh, Iraj Faizi , (2017). 'Anomie Theory of Durkheim and Merton, imilarities, Differences and Methods of Measurement', Social Welfare Quarterly, 17(66), pp.9-52. magiran.com/p1805075
هوشنگ نایبی؛ سعید معید فر؛ سید حسین سراج زاده؛ ایرج فیضی . "تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوه های اندازهگیری". فصلنامه رفاه اجتماعی، 17 ،66 ، 1396، 9-52. magiran.com/p1805075
Hoshang Nayebi; Said Moeidfar; Seyed Hossien Serajzadeh; Iraj Faizi . "Anomie Theory of Durkheim and Merton, imilarities, Differences and Methods of Measurement", Social Welfare Quarterly, 17, 66, 2017, 9-52. magiran.com/p1805075
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال