ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی حیدریان کرویه، فاطمه حسینی شکیب، (1397). تحلیل صحنه های ترانه در فیلم های موزیکال برمبنای روایت شناسی ساختارگرا، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 57، 13-23. magiran.com/p1805409
Mehdi Heidarian Korouyeh , Fatemeh Hosseini Shakib, (2018). Analyzing Song Scenes in Musical Films Based on Structuralist Narratology, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 57, 13-23. magiran.com/p1805409
مهدی حیدریان کرویه، فاطمه حسینی شکیب، تحلیل صحنه های ترانه در فیلم های موزیکال برمبنای روایت شناسی ساختارگرا. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1397؛ 57: 13-23. magiran.com/p1805409
Mehdi Heidarian Korouyeh , Fatemeh Hosseini Shakib, Analyzing Song Scenes in Musical Films Based on Structuralist Narratology, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2018; 57: 13-23. magiran.com/p1805409
مهدی حیدریان کرویه، فاطمه حسینی شکیب، "تحلیل صحنه های ترانه در فیلم های موزیکال برمبنای روایت شناسی ساختارگرا"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،57 (1397): 13-23. magiran.com/p1805409
Mehdi Heidarian Korouyeh , Fatemeh Hosseini Shakib, "Analyzing Song Scenes in Musical Films Based on Structuralist Narratology", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 57 (2018): 13-23. magiran.com/p1805409
مهدی حیدریان کرویه، فاطمه حسینی شکیب، (1397). 'تحلیل صحنه های ترانه در فیلم های موزیکال برمبنای روایت شناسی ساختارگرا'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 57، صص.13-23. magiran.com/p1805409
Mehdi Heidarian Korouyeh , Fatemeh Hosseini Shakib, (2018). 'Analyzing Song Scenes in Musical Films Based on Structuralist Narratology', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 57, pp.13-23. magiran.com/p1805409
مهدی حیدریان کرویه؛ فاطمه حسینی شکیب. "تحلیل صحنه های ترانه در فیلم های موزیکال برمبنای روایت شناسی ساختارگرا". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 57 ، 1397، 13-23. magiran.com/p1805409
Mehdi Heidarian Korouyeh ; Fatemeh Hosseini Shakib. "Analyzing Song Scenes in Musical Films Based on Structuralist Narratology", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 57, 2018, 13-23. magiran.com/p1805409
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال