ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل بایرامی، حمید علاف نویریان، منصور افشارمحمدیان ، احسان اسدی شریف، فرشید قربانی، فائزه سمیع املشی، سارا اسمعیلی، زهرا الماسی، (1396). اثرات متقابل کشت توام برنج و میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense)، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(4)، 91-111. magiran.com/p1805499
Abolfazl Bayrami, Hamid Allaf Novirian, Mansour Afshar Mohammadian , Ehsan Asadi Sharif, Farshid Ghorbani, Faeze Samie Amlashi, Sara Esmaeili, Zahra Almasi, (2017). Interactive effects of combined cropping of rice and shrimp (Macrobrachium nipponense), Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(4), 91-111. magiran.com/p1805499
ابوالفضل بایرامی، حمید علاف نویریان، منصور افشارمحمدیان ، احسان اسدی شریف، فرشید قربانی، فائزه سمیع املشی، سارا اسمعیلی، زهرا الماسی، اثرات متقابل کشت توام برنج و میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense). فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1396؛ 5(4): 91-111. magiran.com/p1805499
Abolfazl Bayrami, Hamid Allaf Novirian, Mansour Afshar Mohammadian , Ehsan Asadi Sharif, Farshid Ghorbani, Faeze Samie Amlashi, Sara Esmaeili, Zahra Almasi, Interactive effects of combined cropping of rice and shrimp (Macrobrachium nipponense), Physiology and Aquatic Biotechnology, 2017; 5(4): 91-111. magiran.com/p1805499
ابوالفضل بایرامی، حمید علاف نویریان، منصور افشارمحمدیان ، احسان اسدی شریف، فرشید قربانی، فائزه سمیع املشی، سارا اسمعیلی، زهرا الماسی، "اثرات متقابل کشت توام برنج و میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense)"، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 5، شماره 4 (1396): 91-111. magiran.com/p1805499
Abolfazl Bayrami, Hamid Allaf Novirian, Mansour Afshar Mohammadian , Ehsan Asadi Sharif, Farshid Ghorbani, Faeze Samie Amlashi, Sara Esmaeili, Zahra Almasi, "Interactive effects of combined cropping of rice and shrimp (Macrobrachium nipponense)", Physiology and Aquatic Biotechnology 5, no.4 (2017): 91-111. magiran.com/p1805499
ابوالفضل بایرامی، حمید علاف نویریان، منصور افشارمحمدیان ، احسان اسدی شریف، فرشید قربانی، فائزه سمیع املشی، سارا اسمعیلی، زهرا الماسی، (1396). 'اثرات متقابل کشت توام برنج و میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense)'، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(4)، صص.91-111. magiran.com/p1805499
Abolfazl Bayrami, Hamid Allaf Novirian, Mansour Afshar Mohammadian , Ehsan Asadi Sharif, Farshid Ghorbani, Faeze Samie Amlashi, Sara Esmaeili, Zahra Almasi, (2017). 'Interactive effects of combined cropping of rice and shrimp (Macrobrachium nipponense)', Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(4), pp.91-111. magiran.com/p1805499
ابوالفضل بایرامی؛ حمید علاف نویریان؛ منصور افشارمحمدیان ؛ احسان اسدی شریف؛ فرشید قربانی؛ فائزه سمیع املشی؛ سارا اسمعیلی؛ زهرا الماسی. "اثرات متقابل کشت توام برنج و میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense)". فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5 ،4 ، 1396، 91-111. magiran.com/p1805499
Abolfazl Bayrami; Hamid Allaf Novirian; Mansour Afshar Mohammadian ; Ehsan Asadi Sharif; Farshid Ghorbani; Faeze Samie Amlashi; Sara Esmaeili; Zahra Almasi. "Interactive effects of combined cropping of rice and shrimp (Macrobrachium nipponense)", Physiology and Aquatic Biotechnology, 5, 4, 2017, 91-111. magiran.com/p1805499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال