ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا محمدحسین زاده، میثم تارم، حمید صباحی گراغانی، (1397). بررسی راستی نمایی مثل ها در متون منثور فارسی نسبت به آموزه های دینی، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 42، 185-204. magiran.com/p1805616
Abdolreza Mohammad Hosseinzadeh, Meisam Tarom, Hamid Sabahi Graghani, (2018). Investigating Proverbs Genuine Reflection of Religious Teachings in Persian Prose Texts, Journal of Letters and Language, 42, 185-204. magiran.com/p1805616
عبدالرضا محمدحسین زاده، میثم تارم، حمید صباحی گراغانی، بررسی راستی نمایی مثل ها در متون منثور فارسی نسبت به آموزه های دینی. نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 1397؛ 42: 185-204. magiran.com/p1805616
Abdolreza Mohammad Hosseinzadeh, Meisam Tarom, Hamid Sabahi Graghani, Investigating Proverbs Genuine Reflection of Religious Teachings in Persian Prose Texts, Journal of Letters and Language, 2018; 42: 185-204. magiran.com/p1805616
عبدالرضا محمدحسین زاده، میثم تارم، حمید صباحی گراغانی، "بررسی راستی نمایی مثل ها در متون منثور فارسی نسبت به آموزه های دینی"، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی ،42 (1397): 185-204. magiran.com/p1805616
Abdolreza Mohammad Hosseinzadeh, Meisam Tarom, Hamid Sabahi Graghani, "Investigating Proverbs Genuine Reflection of Religious Teachings in Persian Prose Texts", Journal of Letters and Language no. 42 (2018): 185-204. magiran.com/p1805616
عبدالرضا محمدحسین زاده، میثم تارم، حمید صباحی گراغانی، (1397). 'بررسی راستی نمایی مثل ها در متون منثور فارسی نسبت به آموزه های دینی'، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 42، صص.185-204. magiran.com/p1805616
Abdolreza Mohammad Hosseinzadeh, Meisam Tarom, Hamid Sabahi Graghani, (2018). 'Investigating Proverbs Genuine Reflection of Religious Teachings in Persian Prose Texts', Journal of Letters and Language, 42, pp.185-204. magiran.com/p1805616
عبدالرضا محمدحسین زاده؛ میثم تارم؛ حمید صباحی گراغانی. "بررسی راستی نمایی مثل ها در متون منثور فارسی نسبت به آموزه های دینی". نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، 42 ، 1397، 185-204. magiran.com/p1805616
Abdolreza Mohammad Hosseinzadeh; Meisam Tarom; Hamid Sabahi Graghani. "Investigating Proverbs Genuine Reflection of Religious Teachings in Persian Prose Texts", Journal of Letters and Language, 42, 2018, 185-204. magiran.com/p1805616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال