ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا برومند، رمضان علی جعفری، منصور میاحی، (1397). ردیابی ویروس های عامل نیوکاسل، آنفلوانزا (H9N2) و برونشیت عفونی در بیماری های تنفسی ماکیان بومی منطقه اهواز 2014 تا 2015، فصلنامه آرشیو رازی، 73(1)، 19-25. magiran.com/p1805640
Zahra Boroomand , Ramezan Ali Jafari, Mansuor Mayahi, (2018). Détection de la maladie de Newcastle, de la grippe aviaire (H9N2) et des virus de la bronchite infectieuse chez les poulets de basse-cour souffrant de maladies respiratoires entre 2014 et 2015 à Ahvaz (Iran), Archives of Razi Institute, 73(1), 19-25. magiran.com/p1805640
زهرا برومند، رمضان علی جعفری، منصور میاحی، ردیابی ویروس های عامل نیوکاسل، آنفلوانزا (H9N2) و برونشیت عفونی در بیماری های تنفسی ماکیان بومی منطقه اهواز 2014 تا 2015. فصلنامه آرشیو رازی، 1397؛ 73(1): 19-25. magiran.com/p1805640
Zahra Boroomand , Ramezan Ali Jafari, Mansuor Mayahi, Détection de la maladie de Newcastle, de la grippe aviaire (H9N2) et des virus de la bronchite infectieuse chez les poulets de basse-cour souffrant de maladies respiratoires entre 2014 et 2015 à Ahvaz (Iran), Archives of Razi Institute, 2018; 73(1): 19-25. magiran.com/p1805640
زهرا برومند، رمضان علی جعفری، منصور میاحی، "ردیابی ویروس های عامل نیوکاسل، آنفلوانزا (H9N2) و برونشیت عفونی در بیماری های تنفسی ماکیان بومی منطقه اهواز 2014 تا 2015"، فصلنامه آرشیو رازی 73، شماره 1 (1397): 19-25. magiran.com/p1805640
Zahra Boroomand , Ramezan Ali Jafari, Mansuor Mayahi, "Détection de la maladie de Newcastle, de la grippe aviaire (H9N2) et des virus de la bronchite infectieuse chez les poulets de basse-cour souffrant de maladies respiratoires entre 2014 et 2015 à Ahvaz (Iran)", Archives of Razi Institute 73, no.1 (2018): 19-25. magiran.com/p1805640
زهرا برومند، رمضان علی جعفری، منصور میاحی، (1397). 'ردیابی ویروس های عامل نیوکاسل، آنفلوانزا (H9N2) و برونشیت عفونی در بیماری های تنفسی ماکیان بومی منطقه اهواز 2014 تا 2015'، فصلنامه آرشیو رازی، 73(1)، صص.19-25. magiran.com/p1805640
Zahra Boroomand , Ramezan Ali Jafari, Mansuor Mayahi, (2018). 'Détection de la maladie de Newcastle, de la grippe aviaire (H9N2) et des virus de la bronchite infectieuse chez les poulets de basse-cour souffrant de maladies respiratoires entre 2014 et 2015 à Ahvaz (Iran)', Archives of Razi Institute, 73(1), pp.19-25. magiran.com/p1805640
زهرا برومند؛ رمضان علی جعفری؛ منصور میاحی. "ردیابی ویروس های عامل نیوکاسل، آنفلوانزا (H9N2) و برونشیت عفونی در بیماری های تنفسی ماکیان بومی منطقه اهواز 2014 تا 2015". فصلنامه آرشیو رازی، 73 ،1 ، 1397، 19-25. magiran.com/p1805640
Zahra Boroomand ; Ramezan Ali Jafari; Mansuor Mayahi. "Détection de la maladie de Newcastle, de la grippe aviaire (H9N2) et des virus de la bronchite infectieuse chez les poulets de basse-cour souffrant de maladies respiratoires entre 2014 et 2015 à Ahvaz (Iran)", Archives of Razi Institute, 73, 1, 2018, 19-25. magiran.com/p1805640
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال