ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نعیمی پور، محمد مهدی شریعتی، سعید زره داران، مهدی جباری نوقابی، (1397). اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 117، 163-176. magiran.com/p1805743
Hossein Naeemipour, Mohammad Mahdi Shariati , S. Zerehdaran, M. Jabbari, (2018). Effects of season and age at first caving on phenotypic and genetic characteristic of lactation curve parameters in primiparous Iranian Holstein cows, Animal Sciences, 117, 163-176. magiran.com/p1805743
حسین نعیمی پور، محمد مهدی شریعتی، سعید زره داران، مهدی جباری نوقابی، اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1397؛ 117: 163-176. magiran.com/p1805743
Hossein Naeemipour, Mohammad Mahdi Shariati , S. Zerehdaran, M. Jabbari, Effects of season and age at first caving on phenotypic and genetic characteristic of lactation curve parameters in primiparous Iranian Holstein cows, Animal Sciences, 2018; 117: 163-176. magiran.com/p1805743
حسین نعیمی پور، محمد مهدی شریعتی، سعید زره داران، مهدی جباری نوقابی، "اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،117 (1397): 163-176. magiran.com/p1805743
Hossein Naeemipour, Mohammad Mahdi Shariati , S. Zerehdaran, M. Jabbari, "Effects of season and age at first caving on phenotypic and genetic characteristic of lactation curve parameters in primiparous Iranian Holstein cows", Animal Sciences no. 117 (2018): 163-176. magiran.com/p1805743
حسین نعیمی پور، محمد مهدی شریعتی، سعید زره داران، مهدی جباری نوقابی، (1397). 'اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 117، صص.163-176. magiran.com/p1805743
Hossein Naeemipour, Mohammad Mahdi Shariati , S. Zerehdaran, M. Jabbari, (2018). 'Effects of season and age at first caving on phenotypic and genetic characteristic of lactation curve parameters in primiparous Iranian Holstein cows', Animal Sciences, 117, pp.163-176. magiran.com/p1805743
حسین نعیمی پور؛ محمد مهدی شریعتی؛ سعید زره داران؛ مهدی جباری نوقابی. "اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 117 ، 1397، 163-176. magiran.com/p1805743
Hossein Naeemipour; Mohammad Mahdi Shariati ; S. Zerehdaran; M. Jabbari. "Effects of season and age at first caving on phenotypic and genetic characteristic of lactation curve parameters in primiparous Iranian Holstein cows", Animal Sciences, 117, 2018, 163-176. magiran.com/p1805743
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال