ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا محبی، مصباح بابالار ، محمدعلی عسکری سرچشمه، علیرضا طلایی، (1397). تاثیر تغذیه آهن و نیتروژن بر شاخص های کیفی میوه سیب (Malus domestica cv.Fuji) طی انبارمانی و درصد برخی عنصرهای کانی برگ و میوه، مجله علوم باغبانی ایران، 48(4)، 733-742. magiran.com/p1805799
Mina Mohebi, Mesbah Babalar , Mohammad Ali Askary Sarcheshme, Alireza Talaee, (2018). Effects of Iron and Nitrogen nutrition on apple fruit (Malus domestica cv.Fuji) quality during storage and on mineral contents in fruits and leaves, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(4), 733-742. magiran.com/p1805799
مینا محبی، مصباح بابالار ، محمدعلی عسکری سرچشمه، علیرضا طلایی، تاثیر تغذیه آهن و نیتروژن بر شاخص های کیفی میوه سیب (Malus domestica cv.Fuji) طی انبارمانی و درصد برخی عنصرهای کانی برگ و میوه. مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 48(4): 733-742. magiran.com/p1805799
Mina Mohebi, Mesbah Babalar , Mohammad Ali Askary Sarcheshme, Alireza Talaee, Effects of Iron and Nitrogen nutrition on apple fruit (Malus domestica cv.Fuji) quality during storage and on mineral contents in fruits and leaves, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(4): 733-742. magiran.com/p1805799
مینا محبی، مصباح بابالار ، محمدعلی عسکری سرچشمه، علیرضا طلایی، "تاثیر تغذیه آهن و نیتروژن بر شاخص های کیفی میوه سیب (Malus domestica cv.Fuji) طی انبارمانی و درصد برخی عنصرهای کانی برگ و میوه"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 4 (1397): 733-742. magiran.com/p1805799
Mina Mohebi, Mesbah Babalar , Mohammad Ali Askary Sarcheshme, Alireza Talaee, "Effects of Iron and Nitrogen nutrition on apple fruit (Malus domestica cv.Fuji) quality during storage and on mineral contents in fruits and leaves", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.4 (2018): 733-742. magiran.com/p1805799
مینا محبی، مصباح بابالار ، محمدعلی عسکری سرچشمه، علیرضا طلایی، (1397). 'تاثیر تغذیه آهن و نیتروژن بر شاخص های کیفی میوه سیب (Malus domestica cv.Fuji) طی انبارمانی و درصد برخی عنصرهای کانی برگ و میوه'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(4)، صص.733-742. magiran.com/p1805799
Mina Mohebi, Mesbah Babalar , Mohammad Ali Askary Sarcheshme, Alireza Talaee, (2018). 'Effects of Iron and Nitrogen nutrition on apple fruit (Malus domestica cv.Fuji) quality during storage and on mineral contents in fruits and leaves', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(4), pp.733-742. magiran.com/p1805799
مینا محبی؛ مصباح بابالار ؛ محمدعلی عسکری سرچشمه؛ علیرضا طلایی. "تاثیر تغذیه آهن و نیتروژن بر شاخص های کیفی میوه سیب (Malus domestica cv.Fuji) طی انبارمانی و درصد برخی عنصرهای کانی برگ و میوه". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،4 ، 1397، 733-742. magiran.com/p1805799
Mina Mohebi; Mesbah Babalar ; Mohammad Ali Askary Sarcheshme; Alireza Talaee. "Effects of Iron and Nitrogen nutrition on apple fruit (Malus domestica cv.Fuji) quality during storage and on mineral contents in fruits and leaves", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 4, 2018, 733-742. magiran.com/p1805799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال