ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی ، هرمز منصوری، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، (1397). تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفید، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(18)، 91-99. magiran.com/p1805887
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamoei, Khalil Mirzadeh, Hedayatollah Roshanfekr, (2018). Determination the Amount of Microbial Protein Synthesis Using Derivatives of Purines Bases Excreted in the Urine of Dromedary Camels, Fed Different Amounts of Atriplex leucoclada, Research On Animal Production, 8(18), 91-99. magiran.com/p1805887
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی ، هرمز منصوری، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفید. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1397؛ 8(18): 91-99. magiran.com/p1805887
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamoei, Khalil Mirzadeh, Hedayatollah Roshanfekr, Determination the Amount of Microbial Protein Synthesis Using Derivatives of Purines Bases Excreted in the Urine of Dromedary Camels, Fed Different Amounts of Atriplex leucoclada, Research On Animal Production, 2018; 8(18): 91-99. magiran.com/p1805887
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی ، هرمز منصوری، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، "تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفید"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 18 (1397): 91-99. magiran.com/p1805887
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamoei, Khalil Mirzadeh, Hedayatollah Roshanfekr, "Determination the Amount of Microbial Protein Synthesis Using Derivatives of Purines Bases Excreted in the Urine of Dromedary Camels, Fed Different Amounts of Atriplex leucoclada", Research On Animal Production 8, no.18 (2018): 91-99. magiran.com/p1805887
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی ، هرمز منصوری، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، (1397). 'تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفید'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(18)، صص.91-99. magiran.com/p1805887
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamoei, Khalil Mirzadeh, Hedayatollah Roshanfekr, (2018). 'Determination the Amount of Microbial Protein Synthesis Using Derivatives of Purines Bases Excreted in the Urine of Dromedary Camels, Fed Different Amounts of Atriplex leucoclada', Research On Animal Production, 8(18), pp.91-99. magiran.com/p1805887
اکبر ابرغانی؛ مرتضی چاجی ؛ هرمز منصوری؛ مرتضی ممویی؛ خلیل میرزاده؛ هدایت الله روشنفکر. "تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفید". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،18 ، 1397، 91-99. magiran.com/p1805887
Akbar Abarghani; Morteza Chaji ; Hormoz Mansori; Morteza Mamoei; Khalil Mirzadeh; Hedayatollah Roshanfekr. "Determination the Amount of Microbial Protein Synthesis Using Derivatives of Purines Bases Excreted in the Urine of Dromedary Camels, Fed Different Amounts of Atriplex leucoclada", Research On Animal Production, 8, 18, 2018, 91-99. magiran.com/p1805887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال