ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین کریمی دائینی، مهدی کاظمی بن چناری، مهدی خدایی مطلق، محمدحسین مرادی، (1397). مقایسه تاثیر افزایش پروتئین جیره با کنجاله سویا یا پودر گوشت بر عملکرد، متابولیت های خون، انسولین و آنزیم های کبدی در گوساله های نر هلشتاین، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(18)، 100-106. magiran.com/p1805891
Hossein Karimi-Daeini, Mehdi Kazemi-Bonchenari , Mahdi Khodaei-Motlagh, Mohammad Hossein Moradi, (2018). Effect of Increased Protein Level Supplied by Soybean Meal or Meat Meal on Performance, Blood Metabolites and Insulin and Liver Enzymes in Holstein Male Calves, Research On Animal Production, 8(18), 100-106. magiran.com/p1805891
حسین کریمی دائینی، مهدی کاظمی بن چناری، مهدی خدایی مطلق، محمدحسین مرادی، مقایسه تاثیر افزایش پروتئین جیره با کنجاله سویا یا پودر گوشت بر عملکرد، متابولیت های خون، انسولین و آنزیم های کبدی در گوساله های نر هلشتاین. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1397؛ 8(18): 100-106. magiran.com/p1805891
Hossein Karimi-Daeini, Mehdi Kazemi-Bonchenari , Mahdi Khodaei-Motlagh, Mohammad Hossein Moradi, Effect of Increased Protein Level Supplied by Soybean Meal or Meat Meal on Performance, Blood Metabolites and Insulin and Liver Enzymes in Holstein Male Calves, Research On Animal Production, 2018; 8(18): 100-106. magiran.com/p1805891
حسین کریمی دائینی، مهدی کاظمی بن چناری، مهدی خدایی مطلق، محمدحسین مرادی، "مقایسه تاثیر افزایش پروتئین جیره با کنجاله سویا یا پودر گوشت بر عملکرد، متابولیت های خون، انسولین و آنزیم های کبدی در گوساله های نر هلشتاین"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 18 (1397): 100-106. magiran.com/p1805891
Hossein Karimi-Daeini, Mehdi Kazemi-Bonchenari , Mahdi Khodaei-Motlagh, Mohammad Hossein Moradi, "Effect of Increased Protein Level Supplied by Soybean Meal or Meat Meal on Performance, Blood Metabolites and Insulin and Liver Enzymes in Holstein Male Calves", Research On Animal Production 8, no.18 (2018): 100-106. magiran.com/p1805891
حسین کریمی دائینی، مهدی کاظمی بن چناری، مهدی خدایی مطلق، محمدحسین مرادی، (1397). 'مقایسه تاثیر افزایش پروتئین جیره با کنجاله سویا یا پودر گوشت بر عملکرد، متابولیت های خون، انسولین و آنزیم های کبدی در گوساله های نر هلشتاین'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(18)، صص.100-106. magiran.com/p1805891
Hossein Karimi-Daeini, Mehdi Kazemi-Bonchenari , Mahdi Khodaei-Motlagh, Mohammad Hossein Moradi, (2018). 'Effect of Increased Protein Level Supplied by Soybean Meal or Meat Meal on Performance, Blood Metabolites and Insulin and Liver Enzymes in Holstein Male Calves', Research On Animal Production, 8(18), pp.100-106. magiran.com/p1805891
حسین کریمی دائینی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ مهدی خدایی مطلق؛ محمدحسین مرادی. "مقایسه تاثیر افزایش پروتئین جیره با کنجاله سویا یا پودر گوشت بر عملکرد، متابولیت های خون، انسولین و آنزیم های کبدی در گوساله های نر هلشتاین". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،18 ، 1397، 100-106. magiran.com/p1805891
Hossein Karimi-Daeini; Mehdi Kazemi-Bonchenari ; Mahdi Khodaei-Motlagh; Mohammad Hossein Moradi. "Effect of Increased Protein Level Supplied by Soybean Meal or Meat Meal on Performance, Blood Metabolites and Insulin and Liver Enzymes in Holstein Male Calves", Research On Animal Production, 8, 18, 2018, 100-106. magiran.com/p1805891
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال