ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا نعمتی انارکی، عصمت مومنی، ویدا شادفر ، مهرداد مستغاثی، (1396). بررسی روش شناسی مقالات نمایه شده در حوزه سرطان های سینه، تخمدان و کولون و رکتوم در پایگاه های اطلاعاتی SID و MEDLIB در سال های 1393-1383، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، 921-930. magiran.com/p1806438
Leila Nemati-Anaraki, Esmat Momeni, Vida Shadfar , Mehrdad Mostaghaci, (2018). Investigating the methodology of indexed articles in breast cancer, ovarian cancer, colon and rectal cancer in SID and MEDLIB databases within 2004-2014, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), 921-930. magiran.com/p1806438
لیلا نعمتی انارکی، عصمت مومنی، ویدا شادفر ، مهرداد مستغاثی، بررسی روش شناسی مقالات نمایه شده در حوزه سرطان های سینه، تخمدان و کولون و رکتوم در پایگاه های اطلاعاتی SID و MEDLIB در سال های 1393-1383. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(11): 921-930. magiran.com/p1806438
Leila Nemati-Anaraki, Esmat Momeni, Vida Shadfar , Mehrdad Mostaghaci, Investigating the methodology of indexed articles in breast cancer, ovarian cancer, colon and rectal cancer in SID and MEDLIB databases within 2004-2014, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 25(11): 921-930. magiran.com/p1806438
لیلا نعمتی انارکی، عصمت مومنی، ویدا شادفر ، مهرداد مستغاثی، "بررسی روش شناسی مقالات نمایه شده در حوزه سرطان های سینه، تخمدان و کولون و رکتوم در پایگاه های اطلاعاتی SID و MEDLIB در سال های 1393-1383"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 11 (1396): 921-930. magiran.com/p1806438
Leila Nemati-Anaraki, Esmat Momeni, Vida Shadfar , Mehrdad Mostaghaci, "Investigating the methodology of indexed articles in breast cancer, ovarian cancer, colon and rectal cancer in SID and MEDLIB databases within 2004-2014", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.11 (2018): 921-930. magiran.com/p1806438
لیلا نعمتی انارکی، عصمت مومنی، ویدا شادفر ، مهرداد مستغاثی، (1396). 'بررسی روش شناسی مقالات نمایه شده در حوزه سرطان های سینه، تخمدان و کولون و رکتوم در پایگاه های اطلاعاتی SID و MEDLIB در سال های 1393-1383'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، صص.921-930. magiran.com/p1806438
Leila Nemati-Anaraki, Esmat Momeni, Vida Shadfar , Mehrdad Mostaghaci, (2018). 'Investigating the methodology of indexed articles in breast cancer, ovarian cancer, colon and rectal cancer in SID and MEDLIB databases within 2004-2014', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), pp.921-930. magiran.com/p1806438
لیلا نعمتی انارکی؛ عصمت مومنی؛ ویدا شادفر ؛ مهرداد مستغاثی. "بررسی روش شناسی مقالات نمایه شده در حوزه سرطان های سینه، تخمدان و کولون و رکتوم در پایگاه های اطلاعاتی SID و MEDLIB در سال های 1393-1383". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،11 ، 1396، 921-930. magiran.com/p1806438
Leila Nemati-Anaraki; Esmat Momeni; Vida Shadfar ; Mehrdad Mostaghaci. "Investigating the methodology of indexed articles in breast cancer, ovarian cancer, colon and rectal cancer in SID and MEDLIB databases within 2004-2014", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 11, 2018, 921-930. magiran.com/p1806438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال