ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ازاده اسکندری، احمد علی معاضدی، (1396). اثر تجویز توام لوواستاتین و اسیدفولیک بر اختلالات شناختی ناشی از تخریب دو طرفه هسته قاعد های ماینرت در موش صحرائی نر بالغ مدل بیماری آلزایمر، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، 907-920. magiran.com/p1806440
Azade Eskandary , Ahmad Ali Moazedi, (2018). Effect of co-administration of lovastatin and folic acid on cognitive impairment due to bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), 907-920. magiran.com/p1806440
ازاده اسکندری، احمد علی معاضدی، اثر تجویز توام لوواستاتین و اسیدفولیک بر اختلالات شناختی ناشی از تخریب دو طرفه هسته قاعد های ماینرت در موش صحرائی نر بالغ مدل بیماری آلزایمر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(11): 907-920. magiran.com/p1806440
Azade Eskandary , Ahmad Ali Moazedi, Effect of co-administration of lovastatin and folic acid on cognitive impairment due to bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 25(11): 907-920. magiran.com/p1806440
ازاده اسکندری، احمد علی معاضدی، "اثر تجویز توام لوواستاتین و اسیدفولیک بر اختلالات شناختی ناشی از تخریب دو طرفه هسته قاعد های ماینرت در موش صحرائی نر بالغ مدل بیماری آلزایمر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 11 (1396): 907-920. magiran.com/p1806440
Azade Eskandary , Ahmad Ali Moazedi, "Effect of co-administration of lovastatin and folic acid on cognitive impairment due to bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.11 (2018): 907-920. magiran.com/p1806440
ازاده اسکندری، احمد علی معاضدی، (1396). 'اثر تجویز توام لوواستاتین و اسیدفولیک بر اختلالات شناختی ناشی از تخریب دو طرفه هسته قاعد های ماینرت در موش صحرائی نر بالغ مدل بیماری آلزایمر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، صص.907-920. magiran.com/p1806440
Azade Eskandary , Ahmad Ali Moazedi, (2018). 'Effect of co-administration of lovastatin and folic acid on cognitive impairment due to bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), pp.907-920. magiran.com/p1806440
ازاده اسکندری؛ احمد علی معاضدی. "اثر تجویز توام لوواستاتین و اسیدفولیک بر اختلالات شناختی ناشی از تخریب دو طرفه هسته قاعد های ماینرت در موش صحرائی نر بالغ مدل بیماری آلزایمر". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،11 ، 1396، 907-920. magiran.com/p1806440
Azade Eskandary ; Ahmad Ali Moazedi. "Effect of co-administration of lovastatin and folic acid on cognitive impairment due to bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 11, 2018, 907-920. magiran.com/p1806440
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال