ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی اقبالیان، ساسان امیری، قدرت الله روشنایی، حسین اصفهانی، محسن احمدی، نگار اسعدی سجادی، (1396). بدخیمی های شایع کودکان (زیر 18 سال) و عوامل موثر بر آن در استان همدان طی سال های 1386 تا 1395، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، 897-906. magiran.com/p1806443
Mostafa Eghbalian, Sasan Amiri, Ghodratollah Roshanaei, Hossain Esfahani, Mohsen Ahmadi, Negar Assadi Sajadi, (2018). Common malignancies in children (under 18 years) and its affected factors in Hamedan Province during 1386 to 1395, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), 897-906. magiran.com/p1806443
مصطفی اقبالیان، ساسان امیری، قدرت الله روشنایی، حسین اصفهانی، محسن احمدی، نگار اسعدی سجادی، بدخیمی های شایع کودکان (زیر 18 سال) و عوامل موثر بر آن در استان همدان طی سال های 1386 تا 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(11): 897-906. magiran.com/p1806443
Mostafa Eghbalian, Sasan Amiri, Ghodratollah Roshanaei, Hossain Esfahani, Mohsen Ahmadi, Negar Assadi Sajadi, Common malignancies in children (under 18 years) and its affected factors in Hamedan Province during 1386 to 1395, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 25(11): 897-906. magiran.com/p1806443
مصطفی اقبالیان، ساسان امیری، قدرت الله روشنایی، حسین اصفهانی، محسن احمدی، نگار اسعدی سجادی، "بدخیمی های شایع کودکان (زیر 18 سال) و عوامل موثر بر آن در استان همدان طی سال های 1386 تا 1395"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 11 (1396): 897-906. magiran.com/p1806443
Mostafa Eghbalian, Sasan Amiri, Ghodratollah Roshanaei, Hossain Esfahani, Mohsen Ahmadi, Negar Assadi Sajadi, "Common malignancies in children (under 18 years) and its affected factors in Hamedan Province during 1386 to 1395", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.11 (2018): 897-906. magiran.com/p1806443
مصطفی اقبالیان، ساسان امیری، قدرت الله روشنایی، حسین اصفهانی، محسن احمدی، نگار اسعدی سجادی، (1396). 'بدخیمی های شایع کودکان (زیر 18 سال) و عوامل موثر بر آن در استان همدان طی سال های 1386 تا 1395'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، صص.897-906. magiran.com/p1806443
Mostafa Eghbalian, Sasan Amiri, Ghodratollah Roshanaei, Hossain Esfahani, Mohsen Ahmadi, Negar Assadi Sajadi, (2018). 'Common malignancies in children (under 18 years) and its affected factors in Hamedan Province during 1386 to 1395', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), pp.897-906. magiran.com/p1806443
مصطفی اقبالیان؛ ساسان امیری؛ قدرت الله روشنایی؛ حسین اصفهانی؛ محسن احمدی؛ نگار اسعدی سجادی. "بدخیمی های شایع کودکان (زیر 18 سال) و عوامل موثر بر آن در استان همدان طی سال های 1386 تا 1395". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،11 ، 1396، 897-906. magiran.com/p1806443
Mostafa Eghbalian; Sasan Amiri; Ghodratollah Roshanaei; Hossain Esfahani; Mohsen Ahmadi; Negar Assadi Sajadi. "Common malignancies in children (under 18 years) and its affected factors in Hamedan Province during 1386 to 1395", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 11, 2018, 897-906. magiran.com/p1806443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال