ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا مصطفی پور، معصومه اصل روستا، مهدی رهنما ، (1396). اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی ریحان (Ocimum basilicum L.) در موش های صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بی حرکتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، 887-896. magiran.com/p1806445
Parisa Mostafapour, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema , (2018). Anxiolytic and antidepressant effects of Basil (Ocimum basilicum L.) hydro-alcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), 887-896. magiran.com/p1806445
پریسا مصطفی پور، معصومه اصل روستا، مهدی رهنما ، اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی ریحان (Ocimum basilicum L.) در موش های صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بی حرکتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(11): 887-896. magiran.com/p1806445
Parisa Mostafapour, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema , Anxiolytic and antidepressant effects of Basil (Ocimum basilicum L.) hydro-alcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 25(11): 887-896. magiran.com/p1806445
پریسا مصطفی پور، معصومه اصل روستا، مهدی رهنما ، "اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی ریحان (Ocimum basilicum L.) در موش های صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بی حرکتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 11 (1396): 887-896. magiran.com/p1806445
Parisa Mostafapour, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema , "Anxiolytic and antidepressant effects of Basil (Ocimum basilicum L.) hydro-alcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.11 (2018): 887-896. magiran.com/p1806445
پریسا مصطفی پور، معصومه اصل روستا، مهدی رهنما ، (1396). 'اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی ریحان (Ocimum basilicum L.) در موش های صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بی حرکتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، صص.887-896. magiran.com/p1806445
Parisa Mostafapour, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema , (2018). 'Anxiolytic and antidepressant effects of Basil (Ocimum basilicum L.) hydro-alcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), pp.887-896. magiran.com/p1806445
پریسا مصطفی پور؛ معصومه اصل روستا؛ مهدی رهنما . "اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی ریحان (Ocimum basilicum L.) در موش های صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بی حرکتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،11 ، 1396، 887-896. magiran.com/p1806445
Parisa Mostafapour; Masoumeh Asle-Rousta; Mehdi Rahnema . "Anxiolytic and antidepressant effects of Basil (Ocimum basilicum L.) hydro-alcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 11, 2018, 887-896. magiran.com/p1806445
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال