ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیث براتی، مسعود محمدی، علی اصغر خسروآبادی، محمد براتی، محمدحسن لطفی، علی اکبر تاج فیروز، (1396). بررسی تاثیرات اقلیم و آب و هوا بر اپیدمیولوژی لیشمانیوز در شهرستان یزد (یک مطالعه اکولوژیک)، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، 878-886. magiran.com/p1806447
Hadis Barati, Masoud Mohammadi, Ali Asghar Khosroabadi, Mohammad Barati, Mohammad Hassan Lotfi , Ali Akbar Tajfirouz, (2018). The effect of climate and weather on the epidemiology of leishmaniasis in the city of Yazd (an ecological study), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), 878-886. magiran.com/p1806447
حدیث براتی، مسعود محمدی، علی اصغر خسروآبادی، محمد براتی، محمدحسن لطفی، علی اکبر تاج فیروز، بررسی تاثیرات اقلیم و آب و هوا بر اپیدمیولوژی لیشمانیوز در شهرستان یزد (یک مطالعه اکولوژیک). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(11): 878-886. magiran.com/p1806447
Hadis Barati, Masoud Mohammadi, Ali Asghar Khosroabadi, Mohammad Barati, Mohammad Hassan Lotfi , Ali Akbar Tajfirouz, The effect of climate and weather on the epidemiology of leishmaniasis in the city of Yazd (an ecological study), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 25(11): 878-886. magiran.com/p1806447
حدیث براتی، مسعود محمدی، علی اصغر خسروآبادی، محمد براتی، محمدحسن لطفی، علی اکبر تاج فیروز، "بررسی تاثیرات اقلیم و آب و هوا بر اپیدمیولوژی لیشمانیوز در شهرستان یزد (یک مطالعه اکولوژیک)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 11 (1396): 878-886. magiran.com/p1806447
Hadis Barati, Masoud Mohammadi, Ali Asghar Khosroabadi, Mohammad Barati, Mohammad Hassan Lotfi , Ali Akbar Tajfirouz, "The effect of climate and weather on the epidemiology of leishmaniasis in the city of Yazd (an ecological study)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.11 (2018): 878-886. magiran.com/p1806447
حدیث براتی، مسعود محمدی، علی اصغر خسروآبادی، محمد براتی، محمدحسن لطفی، علی اکبر تاج فیروز، (1396). 'بررسی تاثیرات اقلیم و آب و هوا بر اپیدمیولوژی لیشمانیوز در شهرستان یزد (یک مطالعه اکولوژیک)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، صص.878-886. magiran.com/p1806447
Hadis Barati, Masoud Mohammadi, Ali Asghar Khosroabadi, Mohammad Barati, Mohammad Hassan Lotfi , Ali Akbar Tajfirouz, (2018). 'The effect of climate and weather on the epidemiology of leishmaniasis in the city of Yazd (an ecological study)', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), pp.878-886. magiran.com/p1806447
حدیث براتی؛ مسعود محمدی؛ علی اصغر خسروآبادی؛ محمد براتی؛ محمدحسن لطفی؛ علی اکبر تاج فیروز. "بررسی تاثیرات اقلیم و آب و هوا بر اپیدمیولوژی لیشمانیوز در شهرستان یزد (یک مطالعه اکولوژیک)". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،11 ، 1396، 878-886. magiran.com/p1806447
Hadis Barati; Masoud Mohammadi; Ali Asghar Khosroabadi; Mohammad Barati; Mohammad Hassan Lotfi ; Ali Akbar Tajfirouz. "The effect of climate and weather on the epidemiology of leishmaniasis in the city of Yazd (an ecological study)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 11, 2018, 878-886. magiran.com/p1806447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال