ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کرم پور قبچاق، رضا حیدری، (1396). اثرات ترکیبی آتورواستاتین و سولفات روی بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، 865-877. magiran.com/p1806448
Zahra Karampour-Qibchag , Reza Heidari, (2018). The effect of combined Atorvastatin and zinc sulfate on serum level of insulin, glucose, and histology of pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), 865-877. magiran.com/p1806448
زهرا کرم پور قبچاق، رضا حیدری، اثرات ترکیبی آتورواستاتین و سولفات روی بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(11): 865-877. magiran.com/p1806448
Zahra Karampour-Qibchag , Reza Heidari, The effect of combined Atorvastatin and zinc sulfate on serum level of insulin, glucose, and histology of pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 25(11): 865-877. magiran.com/p1806448
زهرا کرم پور قبچاق، رضا حیدری، "اثرات ترکیبی آتورواستاتین و سولفات روی بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 11 (1396): 865-877. magiran.com/p1806448
Zahra Karampour-Qibchag , Reza Heidari, "The effect of combined Atorvastatin and zinc sulfate on serum level of insulin, glucose, and histology of pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.11 (2018): 865-877. magiran.com/p1806448
زهرا کرم پور قبچاق، رضا حیدری، (1396). 'اثرات ترکیبی آتورواستاتین و سولفات روی بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، صص.865-877. magiran.com/p1806448
Zahra Karampour-Qibchag , Reza Heidari, (2018). 'The effect of combined Atorvastatin and zinc sulfate on serum level of insulin, glucose, and histology of pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), pp.865-877. magiran.com/p1806448
زهرا کرم پور قبچاق؛ رضا حیدری. "اثرات ترکیبی آتورواستاتین و سولفات روی بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،11 ، 1396، 865-877. magiran.com/p1806448
Zahra Karampour-Qibchag ; Reza Heidari. "The effect of combined Atorvastatin and zinc sulfate on serum level of insulin, glucose, and histology of pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 11, 2018, 865-877. magiran.com/p1806448
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال