ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مجدی زاده، سعید رضایی زارچی، افسانه سادات موحدپور، هاشم شاهی مالمیر، الهام ساسانی، بی بی فاطمه حقیر سادات ، (1396). استراتژی نوین در بهبود شاخصه های درمانی داروهای گیاهی: ساخت و مشخصه یابی نانو لیپوزومهای حاوی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita)، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، 853-864. magiran.com/p1806449
Mohammad Majdizadeh, Saeed Rezaei Zarchi, Afsaneh Alsadat Movahedpour, Hashem Shahi Malmir, Elham Sasani, Bibi Fatemeh Haghiralsadat , (2018). A new strategy in improving therapeutic indexes of medicinal herbs: preparation and characterization of nano-liposomes containing Mentha piperita essential oil, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), 853-864. magiran.com/p1806449
محمد مجدی زاده، سعید رضایی زارچی، افسانه سادات موحدپور، هاشم شاهی مالمیر، الهام ساسانی، بی بی فاطمه حقیر سادات ، استراتژی نوین در بهبود شاخصه های درمانی داروهای گیاهی: ساخت و مشخصه یابی نانو لیپوزومهای حاوی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(11): 853-864. magiran.com/p1806449
Mohammad Majdizadeh, Saeed Rezaei Zarchi, Afsaneh Alsadat Movahedpour, Hashem Shahi Malmir, Elham Sasani, Bibi Fatemeh Haghiralsadat , A new strategy in improving therapeutic indexes of medicinal herbs: preparation and characterization of nano-liposomes containing Mentha piperita essential oil, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 25(11): 853-864. magiran.com/p1806449
محمد مجدی زاده، سعید رضایی زارچی، افسانه سادات موحدپور، هاشم شاهی مالمیر، الهام ساسانی، بی بی فاطمه حقیر سادات ، "استراتژی نوین در بهبود شاخصه های درمانی داروهای گیاهی: ساخت و مشخصه یابی نانو لیپوزومهای حاوی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 11 (1396): 853-864. magiran.com/p1806449
Mohammad Majdizadeh, Saeed Rezaei Zarchi, Afsaneh Alsadat Movahedpour, Hashem Shahi Malmir, Elham Sasani, Bibi Fatemeh Haghiralsadat , "A new strategy in improving therapeutic indexes of medicinal herbs: preparation and characterization of nano-liposomes containing Mentha piperita essential oil", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.11 (2018): 853-864. magiran.com/p1806449
محمد مجدی زاده، سعید رضایی زارچی، افسانه سادات موحدپور، هاشم شاهی مالمیر، الهام ساسانی، بی بی فاطمه حقیر سادات ، (1396). 'استراتژی نوین در بهبود شاخصه های درمانی داروهای گیاهی: ساخت و مشخصه یابی نانو لیپوزومهای حاوی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(11)، صص.853-864. magiran.com/p1806449
Mohammad Majdizadeh, Saeed Rezaei Zarchi, Afsaneh Alsadat Movahedpour, Hashem Shahi Malmir, Elham Sasani, Bibi Fatemeh Haghiralsadat , (2018). 'A new strategy in improving therapeutic indexes of medicinal herbs: preparation and characterization of nano-liposomes containing Mentha piperita essential oil', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(11), pp.853-864. magiran.com/p1806449
محمد مجدی زاده؛ سعید رضایی زارچی؛ افسانه سادات موحدپور؛ هاشم شاهی مالمیر؛ الهام ساسانی؛ بی بی فاطمه حقیر سادات . "استراتژی نوین در بهبود شاخصه های درمانی داروهای گیاهی: ساخت و مشخصه یابی نانو لیپوزومهای حاوی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita)". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،11 ، 1396، 853-864. magiran.com/p1806449
Mohammad Majdizadeh; Saeed Rezaei Zarchi; Afsaneh Alsadat Movahedpour; Hashem Shahi Malmir; Elham Sasani; Bibi Fatemeh Haghiralsadat . "A new strategy in improving therapeutic indexes of medicinal herbs: preparation and characterization of nano-liposomes containing Mentha piperita essential oil", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 11, 2018, 853-864. magiran.com/p1806449
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال